Нахьыбэу непэ зыгъэгумэкIыхэрэр

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм гумэкIыгъо шъхьаIэу сыдигъокIи яIэр гъэIорышIэкIо компаниеу зэпхыгъэхэм псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зэригъэцакIэхэрэр, ахэм апкIэ къызэрафалъытэрэр ары.

Ащ фэдэу упчIэ зэфэшъхьафыбэ АР-м и Общественнэ палатэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыпIэхэм яIофхэмкIэ, псэупIэ политикэмкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ икомиссие фагъазэ. Мы уахътэм зигъоу, анахьыбэу цIыфхэр зы­гъэгумэкIыхэрэм яджэуапхэр.

УпчIэ: ЦIыфэу коронавирусыр къызэолIа­гъэм ипсэупIэ гъэIоры­шIэкIо компанием дез­инфекцие ышIын фая?

Джэуап: ГъэIорышIэкIо компанием ипшъэрылъхэм ар ахахьэрэп. Унэм чIэсхэм зэ­дагъэфедэрэ мылъкум иIыгъын ащ иIофшIэн шъхьаIэр. Дезинфекцие зышIын фаер псэупIэр зыер е организациеу ащ фэдэ Iофхэр зыгъэцакIэрэр ары.

УпчIэ: ПсэупIэм иIыгъын ыпкIэ къэзымытыгъэхэм пеня афытыригъэхъонэу мы уахътэм гъэIорышIэкIо организацием фитыныгъэ иIа?

Джэуап: ИIэп. УФ-м и Пра­вительствэ унашъоу шIыгъэм къызэрэщиIорэмкIэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, псэупIэм иIыгъын ыкIи унэм игъэкIэжьын апкIэ къэзымытышъугъэхэм 2021-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м нэс пеня къаIахын фитыхэп. 2020-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 6-р ары мы унашъом кIуачIэ иIэ зыхъугъэр. Ащ ыпэкIэ чIыфэ зытелъыгъэхэм ар анэсырэп.

УпчIэ: Фэтэрыбэу зэ­хэт унэм чIэсхэм зэIу­кIэу яIагъэм къыхэлэ­жьагъэхэм ащыщ нэ­ужым кIэгъожьыгъэу бюллетеныр ратыжьы­нэу къыкIэдэугъэмэ, гъэ­IорышIэкIо компанием тхылъым ригъэгъэзэ­жьын фая?

Джэуап:. Хьау. ЗэIукIэм иповесткэ щыгъэнэфэгъагъэ­хэмкIэ рахъухьагъэхэм адыригъаштэу цIыфыр зыкIатхэкIэ, ишIоигъоныгъэ къыриIотыкIы­гъэкIэ макIо. КIэгъожьыгъэмэ, хьыкумым зыфигъэзэнэу фи­тыныгъэ иI. Ар граждан Кодексым ия 81.4-рэ статья ия 3-рэ Iахьэ итхагъ.

УпчIэ: Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм ыпкъ къикIыкIэ цIыфхэр зэхэмыхьанхэу зыща­шIы­гъэ уахътэм уплъэ­кIуакIохэм счетчикэу фэтэрхэм арытхэр ауплъэ­кIунхэу фитыныгъэ щыIа?

Джэуап: Федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэм ащ фэгъэхьы­гъэу зыпари зэхъокIыныгъэ фашIыгъэп. Коммунальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцакIэхэрэм илъэсым зэ нахь мымакIэу счетчикхэм Iоф зэрашIэрэр, фы­къуагъэ яIэмэ ауплъэкIун фае. Ащ фэдэ псэуалъэхэр фэтэр кIоцIым итхэмэ, мэзищым зэ язытет зэригъэшIэнэу шапхъэ­хэм къащыдэлъытагъ.

Коронавирусым зимыушъомбгъуным пае уплъэкIунэу гъэIорышIэкIо компанием планым щигъэнэфэгъагъэр зэкIихьажьыгоми хъущт. ЗэкIимыхьажьы­гъэмэ, уплъэкIуакIохэм апае нэгуихъор, Iалъэхэр, вирусым щызыухъумэщтхэ щыгъынхэр афигъэхьазырынхэ фае. Фэтэ­рэу зэрыхьэхэрэм пэпчъ ахэр кIэу зэблахъунхэр шIокI зимыIэ Iофэу щыт.

УпчIэ: Фэтэрыбэу зэ­хэт унэм ищагу хэбзэнчъэу щагъэпсыгъэ автомобиль уцупIэр Iуихы­жьы­нэу хэта фитыныгъэ зиIэр?

Джэуап: Унэр зытет чIыгу Iахьыр гъэнэфагъэу ыкIи ка­дастрэ учетым хэгъэуцуагъэу щытымэ, ар ащ чIэсхэм зэ­дагъэфедэрэ мылъкум хэхьэ. Джащыгъум зэIукIэ ашIынышъ, чIыгу Iахьыр зэрагъэфедэщтыр зэдырахъухьан фитых. Авто­мобиль уцупIэр зэрагъэпсыгъэм дырамыгъаштэрэмэ, ар Iуахыжьыни алъэкIыщт. Ахэр псэупIэ Кодексым зэхэугуфыкIыгъэу щыгъэнэфагъэх.

ЧIыгур ащ тетэу мытхыгъэмэ, гъэуцупIэр Iуахыным пае чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ къулыкъоу зыем зыфагъэзэн фае.

УпчIэ: Фэтэрыр зыем балконым ыкIыб тенэ­чыкIэ къызэфишIыгъ. Ащ фэдэ фитыныгъэ хэ­бзэгъэуцугъэм къырета?

Джэуап: Фэтэрыбэу зэхэт унэм изэхэтыкIэ щыщкIэ алъы­тэхэрэр, гущыIэм пае, зыхэ­шIыкIыгъэ плитэхэр, фундаментыр, балконхэр зытешIыхьэгъэ плитэхэр, ащ чIэсхэм зэдыряе мылъкум хэхьэх. Арышъ, унэм итеплъэ изытет, проектэу зэра­шIыгъэр мыукъогъэным алъы­плъэн фаер гъэIорышIэкIо ком­паниеу зэпхыгъэр ары.

Проектым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм пае ыпэрапшIэу унэм чIэсхэр зэхэгущыIэжьынхэшъ зэдаштэн фае. Ащ имызакъоу, чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыпIэ къулыкъухэми фитыныгъэ къатынэу щыт. Ахэр ымыгъэ­цакIэу балконым ежь зы­фаер езышIэрэм законыр еукъо.

Хэутыным фэзгъэхьазырыгъэр

ХЪУТ Нэфсэт.