ЛъыкIотэн зылъэкIыщтхэм ащыщ

«Университет» Ижевск – «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 34:20 (16:9).
Щылэ мазэм и 15-м Ижевскэ щызэдешIагъэх.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: С. Кожубекова, Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Клименко – 1, Краснокутская – 2, Кириллова, Серадская, Морозова – 5, Богданова – 2, Измаилова – 6, Куцевалова – 1, Дмитриева, Кобл, Ю. Кожубекова, Стрельцова – 3.

Бэрэ тызэжэгъэ ешIэгъум икIэух тигъэгушIуагъэп. «Университетым» текIоныгъэр къыдихи, апэ ит команди 8-мэ ащыщ хъу­гъэ. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр суперлигэм хэт гандбол бзылъфыгъэ командэхэм гъэтхапэм и 13-м аухыщт. Ащ ыуж хэгъэгум имедальхэм, Европэм икубокхэм афэбэнэн зылъэкIыщтхэр къэ­нэфэщтых. «Адыифым» медаль къыдимыхыщтми, апэ ишъыхэрэм нахь апэблагъэ хъунэу тыфай.

«Уфа-Алисэр» «Университетым» текIуагъ, ау «Адыифым» зэIукIэгъур къыхьын ылъэкIыгъэп. Ижевскэ иешIакIохэр зэIукIэгъум нахь фэхьазырыгъэх. Е. Бересневам гъогогъуи 8, Л. Чужановам 7, С. Алшановам 6 «Адыифым» икъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзагъ.

ТекIоныгъэм икъыдэхынкIэ кIэщакIо фэхъун зылъэкIыщтхэр «Университетым» дэгъоу щешIагъэх. «Адыифым» иешIэкIо ныбжьыкIэхэм опыт зэрямыIэр зэ­нэкъокъум къыщылъэгъуагъ.

Зичэзыу зэIукIэгъу

«Ставрополье» Ставрополь – «Луч» Москва – 36:23.

ЧIыпIэхэр

1. «Ростов-Дон» — 22
2. ЦСКА — 22
3. «Лада» — 22
4. «Астраханочка» — 20
5. «Звезда» — 20
6. «Кубань» — 14
7. «Ставрополье» — 12
8. «Университет» — 8
9. «Адыиф» — 6
10. «Динамо» — 4
11. «Луч» — 4
12. «Уфа-Алиса» — 2.

Щылэ мазэм ешIэщтых

20.01
«Агу-Адыиф» — «Ростов-Дон»
«Астраханочка» — «Университет»
«Лада» — «Кубань»
«Ставрополье» — ЦСКА
«Звезда» — «Уфа».
22.01
«Динамо» — «Университет»
«Луч» — «Уфа».
26. 01
«Луч» — «Астраханочка».
27.01
«Ростов-Дон» — «Лада».
28.01
«Кубань» — «Звезда»
ЦСКА – «Астраханочка»
«Ставрополье» — «Лада.
31.01
«Динамо» — «Ростов-Дон»
«Агу-Адыиф» — «Звезда».

ШъунаIэ тешъудз: апэу зыцIэ къетIогъэ командэхэм якъалэхэм ешIэгъухэр ащыкIощтых.

Апэ ит команди 8-мэ ахэфэным «Агу-Адыифыр» тапэкIи фэбэнэщт, имурадхэр къыдэхъун­хэмкIэ амалхэр иIэх.