КIэлэцIыкIухэр ыгъэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепу­татэу, политикэ партиеу «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Бастэ Хьисэ шIушIэ Iоф­тхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм къы­дыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIухэр спорт лъэп­къэу ушум зыщыфагъасэхэрэ залым пае джэ­хэ­шъотедзэ (татами) къыщэфыгъ.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Къэ­ралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм пшъэрылъ афишIыгъэу Парламентым идепутатхэу Цэй Эдуардрэ Светлана Романовамрэ шIухьафтыныр Адыгэ Республикэм ушумкIэ ифеде­рацие ипащэу Владимир Василенкэм ратыжьыгъ. Ащ фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ Урысые политикэ пар­тиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Сек­ретарь игуадзэу, гъэцэкIэкIо комитетым ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзани.

— Спортым шъузэрэпылъыр дэгъу дэд, шъухъупхъ, — къы­Iуагъ Цэй Эдуард кIэлэцIыкIухэм зафигъазэзэ. — Спортым щыIэныгъэр хъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэмкIэ баи къешIы. Непэ шъуиIэ гъэхъэгъэ цIыкIухэм джы­ри мымакIэу зэрахэжъу­гъэхъо­щтыр, Адыгеим испорт­сменэу текIоныгъэ инхэмкIэ республи­кэм ыцIэ чыжьэу зыгъэIугъэхэм ясатыр шъузэрэхэуцощтыр къы­шъухэщы. Татамир ащкIэ Iэпы­Iэгъу къызэрэшъу­фэхъущтым, тренировкэхэм гу­хахъо нахьыбэу ахэжъугъотэным зэрэфэIорышIэщтым тицыхьэ телъ.

Спортым ылъэныкъокIэ ти­республикэ мызэу-мытIоу ыцIэ зэрэраIуагъэр, Урысые зэнэ­къокъу зэфэшъхьафхэр щызэхащэнхэм фытегъэпсыхьагъэ зэ­рэхъугъэр, Адыгеим икIыгъэ спортсменхэм дунаим, Европэм, Урысыем текIоныгъабэхэр къазэращыдахыгъэхэр къыхи­гъэщыгъ. Ушум фэзыгъасэхэрэ ятренер щысэу къафихьыгъ. Ащ ищыIэныгъэ зэрэщытэу спортым рипхыгъ, каратэмкIэ, ушумкIэ, кобудомкIэ бгырыпх шIуцIэ иI, «уданскэкIэ» заджэхэрэ лъэныкъом хахьэрэ спорт лъэпкъхэмкIэ еджапIэ апэу зыгъэпсы­гъэхэм ащыщ.

Депутатхэр кIэлэцIыкIухэм псауныгъэ пытэ яIэнэу, гъэхъэ­гъэ инхэр спортым щашIынхэу къафэлъэIуагъэх.