ИIофшIэн ригъэжьэжьыгъ

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет организациеу «Унагъом ыкIи кIэлэцIыкIум социальнэ IэпыIэгъу ягъэ­гъо­тыгъэнымкIэ Красногвардейскэ шъолъыр гупчэу «Цы­хьэшIэгъу» зыфиIорэм щылэ мазэм и 12-м къыще­гъэ­жьа­гъэу ипчъэхэр къызэIуихыжьыгъэх.

Илъэси 4 — 18 зыныбжь нэбгырэ 29-мэ къаха­гъэщыгъэ узхэм атегъэ­псы­хьагъэу Iэзэгъу Iоф­тхьа­бзэхэр арашIы­лIэщтых.

Массаж, физиотерапиер, Iэзэгъу физкультурэр, бзэ зэщыкъуагъэр зыпкъ изгъэуцожьырэр, психо­логическэ егъэджэгъухэр афызэхащэх. Псауныгъэм ешIушIэрэ шхыныгъохэр мафэм 5 аIэкIагъахьэх.

Нахь игъэкIотыгъэу къэ­барыр зэжъугъэшIэн шъу­лъэкIыщт АР-м иучреж­дениеу «ЦIыфхэр соци­альнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи IофшIэнымкIэ гупчэм» зыфэжъугъазэмэ: телефоныр 8(87772) 52-52-88-рэ (ХъокIо Фатим Махьмудэ ыпхъу) е социальнэ ухъумэгъэнымкIэ гупчэу шъузыщыпсэурэм щыIэм.