ЕшIэгъум рыкIощтыр зыIэкIигъэкIыгъэп

«Русичи» Курск – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 74:83 (17:25, 15:15, 22:24, 20:19).
Щылэ мазэм и 16-м Курскэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 4, Суслов, Александров – 10, Гапошин – 17, Чаленко, Милютин – 8, Еремин – 15, Князев – 14, Кочнев – 15.
Апэрэ едзыгъор 25:17-у «Динамо-МГТУ-м» къызехьым, ешIэгъум къырыкIощтыр зыIэкIи­гъэкIыгъэп.

Баскетболым хэгъозагъэхэу Илья Александровым, Артем Гапошиным зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. Хъурджа­нэм Iэгуаор радзэнымкIэ щы­сэшIу къагъэлъэгъуагъ.

Анахьэу тызыгъэгушIуагъэхэм ащыщых Николай Ереминыр, Максим Князевыр, Юрий Кочневыр. Хъурджанэм пэблагъэ зыхъухэкIэ пхъашэу мэбанэх. Хъагъэм Iэгуаор радзэнымкIэ шIыкIэшIухэр къагъоты.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуа­гъэу, тиешIакIохэр псынкIэу зэгурэIох, пытагъэ къызыхагъафэ.

ЗэIукIэгъур аухынкIэ такъи­къи 3-рэ нэгъэупIэпIэгъу 30-рэ къызэнэм, 76:65-у «Динамэр» текIощтыгъ.

«Русичи» пчъагъэм емызэгъэу ыпэкIэ къилъыгъ, хъагъэм Iэгуаор редзэ – 70:76, къэнагъэр такъикъи 2. БаскетболымкIэ ар макIэп. Зы такъикъ къызэнэм, пчъагъэр 72:76-рэ хъугъэ.

НэгъэупIэпIэгъу 30 къэ­нагъэу Юрий Кочневым тазыр дзыгъуи 2-р егъэцакIэ, хъагъэм Iэгуаор зэ редзэ. «Русичым» иешIакIохэм ащыщ очкоуи 3 дзыгъор егъэцакIэ, ау хъагъэм Iэгуа­ор ригъэфагъэп, 74:78-рэ пчъагъэр.

«Русичым» иухъумакIо икIэрыкIэу шапхъэхэр еукъох. Тазыр дзыгъокIэ А. Гапошиным пчъагъэм хегъахъо – 74:80. «Русичыр» гуIэм хэтэу ыпэкIэ елъы шъхьае, хъа­гъэм Iэгуаор ридзэн ылъэкIырэп. А. Гапошиным тазыр дзыгъо­кIэ хъагъэм Iэгуаор зэ редзэ – 74:81-рэ.

Аужырэ нэгъэупIэпIэгъу­хэри рэхьатыгъэхэп. «Русичи» Iэгуаор IэкIагъэхьагъэп, Юрий Кочневым хъурджанэм Iэгуаор ридзэнэу игъо ифагъ – 74:83-рэ.

Курскэ иешIакIохэр ауж къи­нэрэ командэхэм ащыщэп. Уащытхъунэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм ацIэхэр къетэIох. Алексей Макаровым хъагъэм Iэгуаор анахьыбэрэ ридзагъ, очко 22-рэ икомандэ къыфихьыгъ. Максим Воитовым 13, Илья Луппэ 9.

«Динамо-МГТУ-р» зэгурыIоныгъэ хэлъэу кIэухыми ешIагъ, хъагъэм Iэгуаор заулэрэ ридзи, текIоныгъэр къыдихыгъ.

ЧIыпIэхэр зэтэгъапшэх

Я 13-рэ ешIэгъухэм ауж суперлигэм иятIонэрэ куп хэт баскетбол командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр зэтэгъапшэх.

1. «Тамбов» — 24
2. «Барнаул» — 23
3. «Динамо-МГТУ» — 21
4. «Металлург» — 21
5. «Чебоксарские Ястребы» — 20
6. «Русичи» — 18
7. «ЧелБаскет» — 18
8. «Динамо» С – 17
9. «Нефтехимик» — 16
10. «МицуБаскет» — 15
11. «Барс-РГЭУ» — 14.

Щылэ мазэм и 27-м «Динамо-МГТУ-р» Чебоксары щыIу­кIэщт чIыпIэ командэу «Чебоксарские Ястребы».