2021-рэ илъэсым гухэлъэу рапхыхэрэр

2020-рэ илъэсыр зэтынэкIыгъ. ХэткIи шъэфэп ар илъэс къинэу зэрэщытыгъэр. Псауныгъэр пстэуми зэранахь шъхьаIэр ащ нафэ къытфишIыгъ. Пандемиеу къежьагъэм ыпкъ къикIыкIэ зэрэдунаеу гумэкIыгъо чIыпIэ иуцуагъ.

ЩыIэныгъэр къэуцугъэм фэдэу къухьэлъатэхэри быбыжьыщтыгъэхэп, къэралыгъо­хэри зэфэшIыгъагъэх. Гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу цIыфхэр унэхэм къарымыкIхэу арысы­гъэх. Ау сыд фэдэ лъэныкъуи дэгъу горэ къыхэпхын плъэ­кIыщт. Iофыгъом узэреплъырэ шIыкIэм елъытыгъэу шIуагъэ хэлъэуи къэплъэгъущт. Унэм зэрисхэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм ягупсэхэм уахътэ адагъэкIуагъ, нахьыбэрэ акIэрысыгъэх.

Сыд фэдэ «шIухьафтына» мы илъэсым къытфигъэхьазыры­гъэр? Ащ Адыгеим щыпсэухэрэр сыдэущтэу пэгъокIыгъэха? Сыд фэдэ гухэлъхэр рапхыхэра? Мыхэм ыкIи нэмыкI упчIэхэм яджэуапхэм защыдгъэгъозагъ, республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Сульета:— Псауныгъэ пытэ зэкIэми тиIэнэу сыфай. СиIахьыл гупсэхэм яхъяр слъэгъоу илъэсыр зэсынэкIыныр анахьэу сызкIэ­хъопсырэмэ ащыщ. Сыд фэдэ лъэныкъокIи хахъо тиIэу тыпсэунэу сыфай. Сиунагъо зыкъы­фэзгъэзэжьымэ, силъфыгъэхэм яеджэн нахь дэгъу хъу зэпытынэу, зэнэкъокъухэм, Iофтхьабзэхэм язэхэщэнхэр рагъэ­жьэжьыгъэхэу, ахэм сикIалэ ахэлэжьэнэу ыкIи текIоныгъэхэр къащыдихынэу сыфай. Гухэлъ шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ унэ тшIыныр. Ар мыгъэ къыддэхъу­ным сыкIэхъопсы. Сигупшысэхэр зэфэсхьысыжьхэмэ, пстэуми рэхьатныгъэ яIэу псэунхэу, илъэсэу къихьагъэр нэхъойкIэ баинэу сэгугъэ.

Бэлла:— Гухэлъхэр илъэсыкIэм еспхынхэр сишэнэп, ау упчIэм джэуап гъэнэфагъэхэр сшъхьэ къыщигъэущыгъэх. БлэкIыгъэ илъэсым гумэкIыгъошхоу къытшъхьарыогъэгъэ вирусыр кIодыжьынэу, джащ фэдэу псауныгъэ пытэ пстэуми яIэнэу сыфай. СиунагъокIэ гъот тиIэу, зыми тыщымыкIэу тыпсэунэу сэгугъэ. Унэу зэдгъэгъотыгъэм ищыкIэгъэ гъэцэкIэнхэр мыгъэ етшIылIэнхэр гухэлъ шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ. Хэти зыкIэхъопсырэр къихьэгъэ 2021-рэ илъэсым къыдэхъунэу фэсэIо!

Нурета:— БлэкIыгъэ илъэсыр мы­псынкIагъ нахь мышIэми, неущрэ мафэм тыфэкIон, гухэлъхэр тшIын амал зэрэтиIэм фэшI «шыкур» сэIо. Къихьэгъэ 2021-рэ илъэсым вирусыр зэкIэкIо­жьынэу сэгугъэ. Iофтхьабзэхэм, зэIукIэгъухэм ярегъэкIокIын рагъэжьэ­жьыным сшъхьэкIэ сежэ. Шъыпкъэ, концертхэм онлайн шIыкIэм тетэу тяплъын амал тиIагъ, ау залым учIэсэу артистхэр плъэгъунхэм ар фэдэп. Ащ фэдэ зэIукIэгъу фабэхэм сафэзэщы. Мыгъэ Iоф­тхьабзэхэм язэхэщэн рагъэжьэ­жьынэу сэгугъэ. Джащ фэдэу тиунагъохэм хахъо яIэу илъэсыкIэр кIонэу сыфай.

Айдэмыр:— Мы илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэу сиIэр еджэным нахь сегугъунэу ары. ШIэныгъэхэм ахэзгъэхъощт ыкIи еджэныр къызысыухыкIэ оценкэу «тфы» къысфагъэуцуным сыпылъыщт. Мыщ дэжьым къыпызгъэхъо­жьы сшIоигъу къашъохэм алъэ­ныкъокIэ гъэхъэгъэ гъэнэфагъэхэр сшIын гухэлъ зэрэсиIэр. Адыгэ къашъохэр зызэзгъа­шIэрэр илъэс заулэ хъугъэ. Ахэм нахь игъэкIотыгъэу са­дэлэжьэн ыкIи къыздэмыхъущтыгъэхэр зэрифэшъуашэу къэсшIыным сыфэкIоныр гу­хэлъ шъхьаIэу зыдэс­шIыгъэхэм ащыщ.

Хэти мурад гъэнэфагъэхэр иIэхэу илъэсэу къихьагъэм пэгъокIыгъ. Зым спортым нахь зыфищэин шIоигъоныгъэ иI, адрэм — къэшъуакIэ зэригъэшIэнэу фай. Ящэнэрэм — машинэу зэрысыр зэблихъуным егупшысэ, адрэм — ипотекэу телъыр ытыжьыныр игухэлъ шъхьаI. Тхыгъэм изэфэхьысыжьым къыхэзгъэщы сшIоигъу псауныгъэ пстэуми тиIэ зыхъу­кIэ, тыгу щыдгъашIорэ гухэлъхэм тафэкIон амал зэрэтиIэщтыр.

Абрэдж Сэтэнай.