ЩыIэныгъэм лъэуж дахэ щыпхырищыгъ

ЦIыфыр пшIэу, ищыIэныгъэ къырыкIуа­гъэм ущыгъуазэ зыхъукIэ, нэшIукIэ уемыплъын плъэкIырэп. Ащ ицIыфышIугъэ бэрэ зэхэпхыгъэу щытмэ, угукIэ уфэразэу, ищытхъу джыри лъыбгъэкIуа­тэмэ пшIоигъоу охъу.

Непэ зигугъу къэсшIымэ сшIоигъо лэжьэкIо хьалэ­лэу, къуаджэу Козэт щыщэу Хьарэхъу Мэджыдэ ащ фэд. Ар мэкъумэщышIэ унэгъошхо къихъухьагъ. Янэрэ ятэрэ сыд фэдэ IофшIэни аIэ екIоу къахьыгъ, чылэм щагъэлъапIэрэмэ ащыщыгъэх.

Хьарэхъу Мэджыдэ щыIэныгъэ гъогу шIагъо къыкIугъ. ЯунагъокIэ ахэр къуаджэу Щынджые щыщых. 1936-рэ илъэсым Козэт къызэкощыжьхэм Мэджыдэ апэрэ классым исыгъ. Хэгъэгу зэошхор къызежьэм еджэныр ыгъэтIылъын фаеу хъугъагъэ. Сыда пIомэ, янэ-ятэхэм IэпыIэгъу афэхъун щыIагъэп. Мэджыдэ колхозым хэхьэ ыкIи тракторым тесэу IофшIэныр регъажьэ, ащ дыкIыгъоу къалэу Краснодар дэт пчыхьэ еджапIэм чIэхьэ. Ар къызеухым якъуаджэ дэтыгъэ колхозэу «18 партконференция» зыфиIорэм икомсомол организацие ипащэу агъэнафэ. Мы организацием поселкэхэу Яблоновскэр, Прикубанскэр, Новэр, къуаджэу Козэт хахьэщтыгъэх.

Мэджыдэ комсомолым хэт ныбжьыкIэхэм яIофшIэн чанэу зэрэзэхищагъэр районым ипащэхэм агу ри­хьыгъ. Ащ къыхэкIэу колхоз тхьаматэхэр зыщагъэхьазырыщтыгъэхэ Краснодар дэт еджапIэм партием ирайком егъакIо. Ар къыухи къызегъэзэжьым, Сталиным ыцIэ зыхьырэ колхозэу къуаджэу Нэтыхъуае дэтым агрономэу иIофшIэн щыригъэжьагъ. 1959 — 1960-рэ илъэсхэм нэтыхъуаехэм лэжьыгъэ бэгъуагъэ къа­хьыжьыгъагъ. Ащ иIахьышIу хишIыхьагъ агроном ныбжьыкIэм. Ау янэ-ятэхэр язакъоу унэм къызэринагъэхэм къыхэкIэу а IофшIэным къыIукIыжьи, 1961-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1983-м нэс Краснодар мэшIокугъогу станцием Iоф щишIагъ. Нэужым совхозэу «Адыгейский» зыфиIорэм икъутамэу Козэт дэтым гъэIорышIакIо ищыкIагъэти къелъэIухи, чылэм къащэжьыгъ. Пенсием окIофэ Мэджыдэ зыхэт коллективыр къыфэразэу, агурыIоу Iоф адишIагъ.

Къоджэдэсхэм непэ къызнэсыгъэм Мэджыдэ игугъу дахэкIэ ашIы. Ар къыушыхьатэу зы щысэ къэсхьын. Тэхъутэмыкъуае укъикIэу Козэт укъакIо зыхъукIэ мыжъошхохэр хэсэу гъогу къыдахьэщтыгъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ар акъутэгъагъ. Мы Iофым ыгъэгумэкIэу Мэджыдэ ыуж ихьи, икъоджэгъухэр игъусэу, дэгъоу ыгъэцэкIэжьыгъ. Джары непэ къызнэсыгъэм мы гъогум «Хьарэхъу Мэджыдэ игъогукIэ» зыкIеджэхэрэр.

Непэ ар къытхэмытыжьми, ащ лъэуж дахэу къыгъэнагъэм игугъу бэрэ цIыфхэм ашIыжьы. Тхьэм джэнэт лъапIэр къырет.

Хъодэ Сэфэр.