Чъыгым иуз къыхагъэщынэу

Пхъэшъхьэ-мышъхьэ къэ­зытырэ чъыгхэм язытет, уз къахэхьагъэмэ, ар зынэсыгъэр, узэреIэзэщтыр «гаджетхэмкIэ» зэрагъэшIэн амал Урысыем имэкъу­мэщышIэхэм яIэ хъущт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, Мичуринскэ къэралыгъо мэкъумэщ университетым ишIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэм чъыгэу агъэтIысхьэгъакIэм ищыкIагъэм фэдизыр IэкIахьэзэ, икъоу хахъомэ зэрэзэбгъэшIэщт шIыкIэр къаугупшысыгъ.

Пхъэшъхьэ-мышъхьэ къэзытырэ чъыг­хэм узэу къахахьэхэрэр къызщыгъэлъэ­гъогъэ сурэтхэр мини 3 фэдиз хъоу щаугъоигъэхэу базэ щыI. Чъыгэу зикъэ­бар пшIэ пшIоигъом техыгъэ сурэтхэр ахэм ябгъапшэхэзэ уз хэлъымэ къыхэгъэщыгъэнэу ары а шIыкIэм къызэрэщыдэлъытагъэр. Программэр чъыгым изытет уасэ къыфишIын ыкIи ащ узэрэдэзекIощтыр къыгъэнэфэн ылъэкIынэу щыт. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ приложениеу «гаджетхэм» апае агъэхьазырыгъэм чъыг къутамэхэм зызэраушъомбгъурэр, щыкIагъэ зыфэхъугъэ чIыпIэу иIэхэр, узэу къыхэхьагъэр, узэреIэзэщтыр къы­гъэлъэгъонхэу гъэпсыгъэ.

ТекIоныгъэр къыщыдихыгъ

«Адыгея. Повод гордиться» ыIоу проект республикэм щырагъэжьагъ. ТисубъекткIэ мэхьэнэ ин зиIэ ыкIи уры­гушхонэу зытефэрэ гъэхъэгъи 10-м ыкIи 2020-рэ илъэсым анахь къахэщыгъэ цIыфхэм къатегущыIэгъэныр ары ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэм ащ фэдэу игугъу къыщашIыгъ Мыекъопэ районым щыпсэурэ Дмитрий Галушковым. Ащ Урысыем ипредприниматель ныбжьыкIэхэм язэнэкъокъоу блэкIыгъэ илъэсым зэхащэгъагъэм илъэ­ныкъоу «Экологическое предпринимательство» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ.

Дмитрий декоративнэ чъыгхэм, куандэхэм, нэмыкIэу къэкIырэ зэфэшъхьаф­хэм апылъ. Ащ фэдэ питомникхэм зызэрябгъэушъомбгъущтым фэгъэхьыгъэ проектэу ыгъэхьазырыгъэм осэ ин къы­фашIыгъ. ТичIыпIэгъум илъэсыбэ хъу­гъэу гъотыгъое чъыг лъэпкъэу «самшит вечнозеленый» зыфиIорэр къегъэкIы. Ащ игъэтIысыжьхэр Урысыем икъэлэ зэфэшъхьафхэм, ары пакIошъ, IэкIыб къэралхэм, ащыIуегъэкIых. АщкIэ IэпыIэгъу къыфэхъугъ «Мой бизнес» зыфиIорэ гупчэм Iоф зэрэдишIэрэр.

ХЪУТ Нэфсэт.