Тхылъхэр аIэкIагъахьэх

Iофтхьабзэу «Библиотека на дом» зыфиIорэм хахьэу партиеу «Единэ Россием» и НыбжьыкIэ гвардие и Волонтер гупчэ хэтхэм зыныбжь хэкIотагъэхэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэр къызыкIэлъэIугъэ тхылъхэу Лъэпкъ тхылъеджапIэм чIэлъхэр аIэкIагъэхьагъэх.

— Мы Iофтхьабзэр игъо шъыпкъэу щыт ыкIи волонтерхэм тафэраз ныбжь зиIэхэм тхылъхэр зэраIэкIагъахьэхэрэм фэшI. Непэ уахътэу тызэрытымкIэ тхылъеджапIэм иIофышIэхэмкIи, ныбжь зиIэ тхылъеджэхэмкIи мыр IофтхьабзэшIу, — еIо АР-м и Лъэпкъ тхылъ­еджапIэ иIофышIэу Айтекэ Рузанэ.

— Мы Iофтхьабзэм изэхэщэн блэкIыгъэ илъэсым тыгъэгъазэм едгъэжьагъ ыкIи ныбжь зиIэ тхылъеджэхэу зыкъытфэзыгъазэхэрэр нахьыбэ хъугъэ. Жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ тхылъхэр афэтщэнхэу макъэ къытагъэIу. Анахьыбэу къызыкIэ­лъэIухэрэр краеведением иотдел чIэлъ тхылъхэр ары. Мы мафэхэм НыбжьыкIэ гвардием хэтхэм щынэгъончъэным ишапхъэхэр агъэцакIэхэзэ къэлэдэсхэм тхылъхэр афащагъэх. Тхылъым фаехэм Волонтер гупчэм зыкъыфагъэзэн фае, — къыIуагъ «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ икоординаторэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет.