Социальнэ тынхэр къаIэтыщтых

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэзаем и 1-м къыщегъэжьагъэу социальнэ тынхэр, пособиехэр ыкIи компенсациехэр индексацие ашIыщтых. Мы илъэсым ар проценти 4,9-м фэдизын ылъэкIыщтэу УФ-м IофшIэнымкIэ и Министерствэ къыгъэхьазырыгъэ унашъом ипроект къыщеIо.

— 2021-рэ илъэсым мэзаем и 1-м къыщегъэжьагъэу тынхэм, пособиехэм ыкIи компенсациехэм яиндексацие икоэффициент 1,049-м фэдизэу агъэнэ­фэнэу проектым къыщыдыхалъытагъ. 2020-рэ илъэсым уасэу щыIагъэ­хэм къапкъырыкIыхэзэ индексацием икоэффициент къалъытагъ, — документым ипроект кIыгъу зэхэф тхыгъэм къыщеIо.

Инфляциеу щыIэм елъыты­гъэу илъэс къэс зыхагъахъохэрэм ащыщ мазэ къэс ахъщэ тынэу (ЕДВ) аратырэр. Федеральнэ фэгъэкIотэнхэр къызфагъэфе­дэнхэмкIэ фитыныгъэ зиIэ нэбгырэ миллион 15 фэдизмэ ЕДВ-р афэкIо. Мыщ къыхеубытэх сэкъатныгъэ зиIэхэр, зэо зэпэуцужьхэм яветеранхэр, радиацием зипсауныгъэ ыгъэфыкъуагъэхэр, Советскэ Союзым ыкIи Урысыем я ЛIыхъужъхэр ыкIи нэмыкI фэгъэкIотэн купхэм ахахьэхэрэр.

Анахь тын ин зэратыхэрэр Советскэ Союзым ыкIи Урысыем я ЛIыхъужъхэр арых. ИкIыгъэ илъэсым ар сомэ 65619-м фэдизыгъ.

Индексацие ашIыхэрэм ащыщ мазэ къэс атырэ ахъщэ тынхэм ахэхьэрэ социальнэ фэIо-фэшIэ зэхэубытагъэхэр. Ахэр къакIохэзэ афагъэцакIэх е ахъщэкIэ аратых. 2020-рэ илъэсым мэзаем и 1-м къыщегъэжьагъэу а социальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн пэIухьэрэр сомэ 1155,06-м фэдизыгъ.

Зидунай зыхъожьыхэрэр зэрагъэтIылъыжьыщтхэм пае аратырэ пособиеми мэзаем къыщегъэжьагъэу къыхэхъощт. Ар щымыIэжьым иIахьылхэм ПенсиехэмкIэ фондым ареты. Мы уахътэм ар сомэ мини 6-м къехъу.