Мыекъуапэ къызэрэхахыгъэм тегъэгушIо

ИлъэсыкIэу тызыхэхьагъэм Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм дзюдомкIэ зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр ащызэхащэщтых.

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Iоныгъом и 23 — 26-м Мыекъуапэ щыкIощт. КIалэхэри, пшъашъэхэри хэгъэгум изэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ Урысые къэралыгъошхом къызэрэщыхахыгъэм мэхьэнэ ин иIэу тэлъытэ.

Мыекъуапэ ыцIэ къыраIоным ыпэкIэ зэхэщакIохэм къыдалъытагъэр бэ. СССР-м изаслуженнэ тренерэу, Москва хэкум дзюдомкIэ ипрезидент иапэрэ гуадзэу, Адыгеим иныбджэгъушIоу Авель Казаченковым къызэрэтиIуагъэу, Адыгэ Республикэм испорт псэуалъэхэм хэхъоныгъэ инхэр зэ­рафэхъухэрэр, зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр зэрэщызэхащэхэрэр, хьакIэщхэм, зыгъэпсэфыпIэхэм язытет, нэмыкI Iофыгъохэр хэгъэгум дзюдомкIэ ипащэхэм ашIэх. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъушIэхэм лъэшэу афэразэх.

— 2010-рэ илъэсым Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мые­къуапэ щыкIуагъ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Спорт зэIукIэгъу инхэр Адыгеим дэгъоу зэрэщызэхащэрэр хэгъэгум дзюдомкIэ и Федерацие ипащэхэм къыхагъэщыгъ.

Спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъызэриIэтырэм, Адыгеим спортсмен цIэрыIохэр зэрэщагъасэхэрэм хэгъэгум ифедерацие алъэплъэ.

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсэгъэ Тао Хьасанбый Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI. Ащ иеплъыкIэхэри тшIогъэшIэгъоных.

— Адыгеим щыщхэу Ордэн Андзаур, Мерэм Дамир, Датхъужъ Алый Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Тао Хьасанбый. — БэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо, зэнэкъо­къухэм зафагъэхьазыры.

Тао Хьасанбый Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренер. Олимпиадэ джэгунхэм джэрзыр къащыдихыгъ. 2016-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм тренерэу ахэлэжьагъ. Адыгэ республикэ гимназием щеджэгъэ Мудрэнэ Бислъан дышъэр къызыдехым, апэу фэгушIуагъэр Тао Хьасанбый ары. Хьасанбыйрэ Бислъанрэ зэгъусэхэу Адыгэ Респуб­ликэм ибыракъ лъагэу аIэти, Олимпиадэм щагъэбыбэтагъ.

Нарт батырхэу дунэе щытхъур къытфэзыхьыхэрэм тагъэгушхо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Iоныгъом и 23 — 26-м Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIощтым хэлэжьэщтхэм Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыщтхэр къа­хэкIыщтхэу тэгугъэ.