ЗэхъокIыныгъэшIухэм тафэкIо

Мэзаим и 1-м къыщыублагъэу тхьапэм хэшIыкIыгъэ медицинэ картэхэр ящыкIэгъэжьыщтхэп. Поликлиникэхэм яеплъыкIэ елъытыгъэу ахэр амыгъэфедэжьынхэу фитыныгъэ аратыщт.

Тхылъхэм яэлектроннэ «аналогхэм» кIуачIэ яIэ зэрэхъугъэм ишIуагъэкIэ мыщ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр щыIэщтых. Къыхэгъэщыгъэн фае сымаджэу медицинэ учреждением къекIуалIэхэрэм яеплъыкIи къызэрэдалъы­тэщтыр. Мыщ фэгъэхьыгъэу УФ-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ иунашъо ар хэт.

Амбулаторнэ картэхэм анэмыкI медицинэ тхылъхэри электроннэ шIыкIэм зэрэтырагъэхьажьыщтхэр ыпшъэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ унашъом джащ фэдэу къыщеIо. Мыщ фэдэ шъуашэм тырагъэхьажьыщт тхылъхэр медицинэ учреждением ипащэ е врач шъхьаIэм къегъэ­нафэх.

УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэриIорэмкIэ, медицинэ организацие пэпчъ электроннэ шIыкIэм зыщытехьажьыщт уахътэр ежь-ежьырэу къыхехы.

Мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ врачхэм тхьапэм тыратхэрэр нахь макIэ хъущт ыкIи сымаджэхэм уахътэу апагъохыщтым къыхэхъощт. Джащ фэдэу къыхэдгъэщы тшIоигъу электроннэ шIыкIэм тхылъхэр зэкIэ зытырагъэхьажьыкIэ, шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми медицинэ фэIо-фашIэу къафагъэцэкIагъэхэм защагъэгъозэн амал зэряIэщтыр. Ащ пае къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ихьанхэр ары ныIэп ищыкIэгъэщтыр.

Абрэдж Сэтэнай.