Зэпыугъохэм апкъ къикIыкIэ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм я ЗыкI портал нэмыкI ведомствэхэм адыриIэ къэбар зэпхыныгъэм техническэ зэпыугъохэр зэрэфэхъугъэмкIэ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие макъэ къегъэIу. Ащ къыхэкIыкIэ МРЭО-м щагъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр зищыкIагъэхэм «электроннэ чэзыур» къызфагъэфедэн е отделым ашъхьэкIэ кIонхэшъ, зыхарагъэтхэн алъэкIыщт.

Мы уахътэ техническэ зэпыугъом идэгъэзэжьын епхыгъэ IофшIэнхэр макIох. ПэшIорыгъэ­шъэу зэрагъэнафэрэмкIэ, 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 23-м нэс аухыщт. IофшIэнхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр нэужым къаIощт.

Санитарнэ-эпидемиологием изытет къыдалъытэзэ подразделениехэм IофшIэныр агъэпсыщт, коронавирусым зызэрэщаухъумэщт амалхэр агъэфедэщтых.

Регистрационнэ-экзамена­ционнэ подразделениехэм цIыфыбэ ащызэрэмыугъоинхэм фэшI ащ иIофышIэхэм ыкIи сыхьат пчъагъэм ахагъэхъонэу къаIуагъ.

МРЭО-хэм яIофшIэгъу сыхьатхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр Къэралыгъо автоинспекцием иофициальнэ нэкIубгъо, джащ фэдэу, шъолъыр подразделениехэм ясоциальнэ хъытыу ары­жъу­гъотэщт.