«Зэкъошныгъэм» зиугъоижьыщт

Республикэм ифутбол клубэу «Зэкъошныгъэр» хэгъэгум изэнэкъокъу хэлажьэ, ятIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт. 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум иятIонэрэ едзыгъо гъэтхапэм рагъэжьэщт. Ар къыдэтлъыти, «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Щылэ мазэм иаужырэ мафэхэм «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэм языгъэпсэфыгъо уахътэ аухыщт. Клубым хэтхэм язэIукIэ тиIэщт, — къытиIуагъ Ешыгоо Сэфэрбый. — Ащ ыуж клубым къыхэнэщт ешIакIохэр, кIэу тштэщтхэр нахьышIоу зэдгъэшIэщтых. «Адыгэ макъэм» иеджакIохэм яупчIэхэм джэуап къяттыжьыным нахь тыфэхьазырыщт.

Адыгэ Республикэм щыщхэу чIыпIэ футболым иеджапIэхэм ащагъэсагъэхэр арых нахьыбэ хъухэу «Зэкъошныгъэм» хэтхэр. Iащэ Анзор, Къонэ Амир, Хьагъур Руслъан, Делэкъо Аскэр, Шъхьэлэхъо Амир, ХъуакIо ТIа­хьир, Юрий Манченкэр, Дыхъу Тимур, фэшъхьафхэри «Зэ­къошныгъэм» щешIэх. Гъу­нэгъу Краснодар краим щапIугъэ кIалэхэри командэм къырагъэб­лэгъагъэх.

Зы илъэскIэ зэкIэри ешIэкIо дэгъу зэрэмыхъущтыр тэшIэ. «Зэкъошныгъэм» инеущрэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым непэ тегупшысэ. ЕшIэкIо дэгъу ухъуным фэшI футболыр лъэшэу угу рихьын фаеу Ешыгоо Сэфэрбый елъытэ. НыбжьыкIэ шIагъохэр тиIэх, зыкъызэIуахын алъэкIыщтэу, футболым цIэрыIо щы­хъунхэу тэгугъэ.