IэкIыб къэралхэм нахьыбэу агъакIо хъугъэ

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ «Мой бизнес» зыфиIорэ гупчэмрэ яшIушIэкIэ республикэм ихъызмэтшIапIэхэм къыдагъэкIэу IэкIыбым щыIуагъэкIырэр нахьыбэ хъугъэ.


Предпринимательхэм мы лъэныкъом­кIэ яIоф лъыгъэкIотэгъэным пае «Мой бизнесым» фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафэу 361-рэ блэкIыгъэ илъэсым афигъэцэ­кIагъ. Ахэм ащыщых къэгъэлъэгъонхэр, ермэ­лыкъхэр гъогогъуищырэ зэрафызэхищагъэр, IэкIыб къэралхэм япредпринимателэу Iоф зыдашIэщтхэр къы­зэрафигъо­тыгъэхэр, электроннэ шIыкIэр ыгъэфедэзэ дунэещэпIэ площадкэ 30-мэ япродукцие зэраригъэуцуагъэр, нэмыкIы­бэхэр.

Ащ тетэу доллар миллиони 3,4-рэ ауасэу зэзэгъыныгъэ 18-мэ блэкIыгъэ илъэсым адыкIэтхагъэх. Адыгеим икIыгъэ продукциер Казахстан, Узбекистан, Испанием, Францием, Вьетнам, Азербайджан, Ливан, ОАЭ-м, Армением, США-м ыкIи Китай ащыIуагъэкIыгъэх.
(Тикорр.).