Щылэ мазэм и 15-р — Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ Маф

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащагъэр илъэси 10 зэрэхъурэмкIэ тышъуфэгушIо!

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэм, яшъхьафитыныгъэ, ярэхьатыныгъэ, хабзэм якъэухъумэнкIэ пшъэрылъ ин зыгъэ­цэкIэрэ шъуиведомствэ къэралыгъом ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо иI.

БзэджэшIэгъэ хьылъэхэм язэхэфынкIэ зызэрэжъугъэчанырэм бэкIэ елъытыгъ Следственнэ комитетым иIофхэр зэрэзэпыфэщтхэр, цIыфхэм щынэгъончъа­гъэу, рэхьатыныгъэу яIэщтыр, ахэм законхэм цыхьэ зэрафашIыщтыр.

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ иследственнэ гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм якъулыкъу пшъэрылъхэр еIолIэнчъэу ренэу зэрагъэцэкIэщтхэм, общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэм икъэухъумэн яIахьышIу зэрэхашIыхьащтым, республикэм хэхъоныгъэ тапэкIи зэрэрагъэшIыщтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ шъуиIэнэу, Адыгейми, Урысыеми апае шъуикъулыкъу гъэхъэгъакIэхэр щышъушIынэу тышъу­фэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный