Зыми рэхьатныгъэ иIэп

«Лада» Тольятти — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 33:16 (18:6). Щылэ мазэм и 13-м Тольятти щызэдешIагъэх.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: С. Кожубекова, Баскакова, Толмачева; ешIакIохэр: Клименко – 2, Краснокутская, Кириллова – 1, Морозова – 1, Богданова – 1, Измайлова – 4, Куцевалова – 2, Казиханова – 2, Дмитриева, Кобл – 1, Ю. Кожубекова – 1, Стрельцова – 1.
Хэгъэгум гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэм язэнэ­къокъоу суперлигэм щыкIорэм «Ладэр» анахь щыцIэрыIохэм ащыщ. Медальхэм якъыдэхын фэбанэрэм «АГУ-Адыифыр» дешIагъ. ТекIоныгъэр Тольятти икомандэ зэрихьыгъэр дгъэшIагъорэп. Юлия Какмоле гъогогъуи 6 «Адыифым» икъэлапчъэ Iэгуа­ор дидзагъ. Полина Масловамрэ Валентина Барининамрэ тфырытфэ хъагъэм Iэгуаор радзагъ. Ащ дакIоу, «Ладэм» иухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх. «Адыифым» иешIакIохэр апэкIэ бэрэ илъыгъэх, ау «Ладэм» ипытапIэхэм» ашIокIынхэ алъэкIыщтыгъэп — хъагъэм Iэгуаор радзэныр къяхьылъэкIыщтыгъ.

Анахь ныбжьыкIэхэм ащыщхэу Ангелина Куцеваловам, Диана Казихановам, Юлия Кожубековам, Алина Морозовам, нэмыкI­хэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо, ау командэ лъэшхэм дэгъоу адешIэнхэм фэхьазырхэп. Галина Измайловар зэIукIэгъу пэпчъ чанэу хэлажьэ, хъагъэм Iэгуаор бэрэ редзэ.
«Адыифыр» «Университетым» зэрэдешIэщт шIыкIэм тегъэгумэкIы. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр апэ ит команди 8-мэ ахэфэнымкIэ амалышIухэр иIэ хъущт. Щылэ мазэм и 15-м «

Адыифыр» «Университетым» Ижевскэ щыIукIэщт.

ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр

«Звезда» Звенигород – «Астраханочка» Астрахань – 28:26, «Университет» Ижевск – «Уфа-Алиса» Уфа – 23:24.
«Уфам» апэрэ текIоныгъэр 2020 – 2021-рэ илъэс зэнэкъо­къум къыщыдихыгъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Ростов-Дон» — 22
2. ЦСКА – 22
3. «Лада» — 22
4. «Астраханочка» — 20
5. «Звезда» — 20
6. «Кубань» — 14
7. «Ставрополье» — 10
8. «АГУ-Адыиф» — 6
9. «Университет» — 6
10. «Динамо» — 4
11. «Луч» — 4
12. «Уфа-Алиса» — 2.

«Ростов-Доным» ешIэгъу пчъа­гъэу иIагъэр 2-кIэ нахь макI. Арэу щытми, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыщтхэр къэшIэ­гъуае. Ауж къинэхэрэм рэхьатныгъэ яIэу тлъытэрэп. Апэ ишъыгъэхэри гумэкIыгъохэм ахэтых.