Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо зэрищагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм лъэпкъ проектхэр, республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэр зэрагъэцакIэхэрэм, Адыгеир къэралыгъо программэхэм зэрахэлажьэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ. Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр зэхэ­сыгъом хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым лъэпкъ проектхэмкIэ гухэлъхэр проценти 100-м нэсэу агъэцэкIагъэх. Мыгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 3,1-м ехъу пэIуагъэхьащт. Илъэсым иублэгъу ехъулIэу контрактацием ипроцент 25-р къатIупщыгъ.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIы­гъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэмкIэ кассэ Iофтхьабзэхэр проценти 100-у агъэцэкIагъэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу инфраструктурнэ, социальнэ псэолъэшхо­хэм яшIынрэ ягъэкIэжьынрэ атегъэ­псыхьэгъэ Iофи 8 зэрахьанэу рахъухьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ министрэхэм пшъэрылъ афишIыгъ контрактациемкIэ Iофхэр агъэпсынкIэнэу, проектэу рахъу­хьагъэхэм зызэрафагъэхьазырырэм ыкIи ахэр зэрэпхыращыхэрэм ашъхьэкIэ анаIэ тырагъэтынэу.

«ГъэрекIо опытэу тиIэ хъугъэр къызфэдгъэфедэзэ, лъэпкъ проектхэм, унэе программэм, мыгъэ пхыращынэу рахъу­хьэрэ къэ­ралыгъо программэхэм къащыдэлъытэгъэ псэуалъэхэмкIэ проект-сметэ документацием игъэхьазырын нахь тегугъун фае. Iофтхьабзэу зетхьащтхэр ыпэрапшIэу итхъухьанхэ фае. Ащ дакIоу обществэм ифедэхэм адиштэрэ къэралыгъо программэхэм нахь чанэу республикэр ахэлэжьэн фае», —хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Коронавирусым зыщыпэуцужьыхэрэ лъэхъаным вакцинэхэр ахэлъхьэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэми шъхьафэу зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Вакцинацием епхыгъэ IофыгъохэмкIэ, прививкэхэр зыщашIыщт чIыпIэхэм Iоф зэрашIэщтымкIэ цIыфхэм макъэ ягъэIугъэным мэхьанэшхо зэриIэр мыщ щыхагъэунэфыкIыгъ.

Хабзэм имуниципальнэ къулыкъухэм яадминистрациехэм зэдырагъаштэу Iоф ашIэным, псэупIэхэр зэрэзэтырагъэ­псыхьэхэрэм цIыфхэр нахь чанэу къы­хагъэ­лэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом къыщиIуагъ. КъумпIыл Мурат джащ фэдэу къалэу Мыекъуапэ итеплъэ нахь дахэ шIыгъэн зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ. КIымэфэ лъэхъаным гъогу, коммунальнэ къулыкъухэм нахьышIоу Iоф ашIэн зэрэфаем анаIэ тыраригъэдзагъ.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу