ЭкоЦентрэм» къеты

«Тхьашъуегъэпсэу» ятэIо

2021-рэ илъэсым иапэрэ IофшIэгъу мафэ «тхьауегъэпсэум» и Дунэе Мафэ тефагъ. Мы илъэсыр рэзэ­ныгъэхэмкIэ егъэжьагъэ хъу­мэ, нахьыбэу шIуагъэ къызэ­ри­хьыщтым, зэкIэми ягухэлъхэр къызэ­радэхъущтхэм «ЭкоЦентрэм» ицыхьэ телъ.

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым Адыгеим щыпсэухэрэм хэкIым идэщынкIэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм анаIэ зэрэтетым фэшI «тхьашъуегъэпсэу» къареIо. Графикэу ыгъэнэфагъэм диштэу сыдигъокIи къызэрэдахырэм, зэрищыкIагъэм тетэу пытэу зэрэзэкIоцIащыхьэрэм водительхэмрэ хэкIыр зыушъэхэмрэ яIоф бэкIэ нахь псынкIэ къафешIы.

Джащ фэдэу пыдзафэхэр зэрэIуащыхэрэм ыпкIэ игъом къызэратырэм фэшI региональнэ операторым зэкIэми «тхьашъуегъэпсэу» къареIо. Юридическэ лицэу ыкIи предпринимателэу хэкIыр гъэнэфэгъэ итэкъупIэм ыщэныр нахь тэрэзэу къыхэзыхыгъэхэми ирэзэныгъэ афегъазэ.

«Тхьашъуегъэпсэур» къалэжьыгъ Адыгеим иволонтерхэу шIыхьафхэмрэ экологием епхыгъэ Iофтхьа­бзэхэмрэ чанэу ахэлажьэхэрэми.

Тхьашъуегъэпсэу зэкIэми! Тызэгъусэмэ, 2021-рэ илъэсым джыри нахьыбэу зэшIотхыщт.

Кубометрэ мин 30-м ехъу

Региональнэ операторым илъэсыкIэ каникулэу кIуагъэхэм пыдзэфэ кубометрэ мин 30-м ехъу дищыгъ. А уахътэм хэкIым иIущын зыпарэкIи зэпыугъэп, мафэ къэс техникэ зэ­фэшъхьафэу 60-мэ Iоф ашIагъ.

— Илъэс къэс илъэсыкIэ каникулхэм хэкIэу дэт­щырэм хэхъо. ГущыIэм пае, 2019-м кубометрэ мин 14 Iутщыгъагъ, блэкIыгъэ 2020-м ар мин 23,5-м нэсыгъ, мыгъэ мары мин 30 дэтщыгъ. Республикэм щыпсэухэрэм хэкIыр зыдагъэтIылъын фэе чIыпIэу афагъэнэфагъэхэр зэрагъэфедэхэрэр, графикым зэрэдырагъаштэрэр, юридическэ лицэхэмрэ пред­принимательхэмрэ хъупхъэу япшъэрылъхэр зэра­гъэцакIэхэрэр ащ къеушыхьаты. Компанием хэкIэу дищырэр полигон гъэнэфагъэхэм зэрарищалIэрэм, етIанэ ар зэрагъэкIодыжьырэм джыри зэ къыкIе­гъэтхъы, — къыIуагъ ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор илъэсыкIэ каникулхэм диспетчерхэми, колл-гупчэм иоператорхэми нахьыпэрэ режимым тетэу Iоф зэрашIагъэр ары.

ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Хъут Нэфсэт.