ХэбзакIэхэр

ИлъэсыкIэм къыздихьырэ зэхъокIыныгъакIэхэр

2021-рэ илъэсым зэхъокIыныгъакIэу къызди­хьыщтхэм ащыщхэм нэIуасэ шъуафэтшIыныр джыри лъытэгъэкIуатэ.

Хьакъулахьэу атырэр агъэмэкIэщт

Хэбзэгъэуцугъэу джы кIуачIэ зиIэ хъугъэм къызэрэщиIорэмкIэ, IT-компаниехэм къаIэ­кIэхьэрэ хахъом ипроцент 20-у хабзэм ратыщтыгъэр джы проценти 3-м нэсэу къафырагъэхыгъ.

Страховой тынхэу процент 14-у атыщтыгъэри проценти 7,6-м нэсэу нахь макIэ къафашIыгъ. Джащ фэдэу ящыкIэгъэ программэхэр зыщэхэрэм ыкIи ахэр зэхэзгъэуцохэу, яIофшIэн пхырызыщыхэрэм къаIэ­кIэхьэрэ хахъор процент 90-м кIахьэ хъумэ, фэгъэ­кIотэнхэр афашIыщтых. ХэушъхьафыкIыгъэ реестрэм хэт компаниехэр ары мыр зыгъэфедэн фитхэр.

Пенсиехэм къахэхъощт

Илъэсым икъихьагъу къыщегъэжьагъэу Iоф зымышIэрэ пенсионерхэм ястраховой пенсие проценти 6,3-рэ къыхэхъуагъ.

ГурытымкIэ зэрэкъэралыгъоу а тыныр сомэ 17444-рэ фэдиз хъугъэ.
ФедерациемкIэ Советым социальнэ политикэмкIэ икомитет итхьаматэу Елена Бибиковам къызэриIуагъэмкIэ, мы хэгъэхъоныр инфляцием фэди 1,5-кIэ нахьыб, гурытымкIэ пенсием сомэ 1000 къыхэхъуагъ.

ШхапIэхэм афагъэпытагъ

Щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу общественнэ гъэшхэным пылъ организациехэм ачIахьэхэрэм къарагъаштэрэ шхыныгъохэм ауасэ нэмыкI хагъэхъон фимытхэу афагъэпытагъ.

Джы ресторанхэм ыкIи кафехэм агъэцэкIэрэ фэIо-фэшIэ тедзэхэр уасэм халъытэнхэ фитхэп. ЫмышIахэу цIыфым ар ытыгъэмэ, ахъщэр къыфызэкIагъэкIожьыным кIэдэон ылъэкIыщт.

Щыгъынхэм апалъхьащт

Промышленность псынкIэм хэхьэрэ товархэу щапIэхэм къатыралъхьэхэрэм шIокI зимыIэ маркировкэ апалъхьанэу щыт.

Щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу ахэм пчъагъэр зэрытхэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ код апымылъэу ащэнхэу зэрэфимытхэр правительственнэ унашъом къыщеIо.
Ар зылъыIэсыхэрэм ащыщых шъо шъыпкъэм е ащ ехьыщырым хэшIыкIыгъэхэр, пальтохэр, кIакохэр, трикотаж щыгъынхэр, нэмыкIхэри. Мы илъэсым къащэфыщт товархэм ямызакъоу, ащ ыпэкIи амыщагъэу къэнагъэхэми маркировкэ апалъхьанэу щыт.

Ювелирнэ пкъыгъохэри хахьэх

Щыгъынхэм ямызакъоу, 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу шIокI зимыIэ маркировкэр зылъыIэсыгъэхэм ащыщых мыжъо лъэпIэ дэдэхэр.

Амыщагъэу къафэнагъэхэр джыри илъэсныкъорэ ащэнхэ фитых, ау ащ ыуж ахэми маркировкэр ящыкIагъ.
ЩэфакIохэм ювелирнэ отраслэм цыхьэу фашIырэм зыкъегъэIэтыгъэным мыр фэIорышIэнэу хэбзэгъэуцу­хэм алъытэ.

IэшIэх хъущт

ПсэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апкIэ тыгъэнымкIэ субсидием игъэпсын Урысыем нахь IэшIэх щашIыгъ.

ТынхэмкIэ чIыфэ зэратемылъыр къэзыушыхьатырэ тхы­лъыр къаIыпхын ищыкIэгъэжьэп.

Джы зэкIэ чIыфэхэм япхыгъэ къэбархэр ЖКХ-м икъэралыгъо къэбарлъыгъэIэс системэ иIэпыIэгъукIэ аугъоищтых.

Уц щэпIакIэхэр къызэIуахыщтых

Щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иунашъоу аптекэ лъэпкъ зэфэ­шъхьафхэр щыIэ зэрэхъущтым фэгъэхьы­гъэм кIуачIэ иIэ мэхъу.

ГущыIэм пае, ахэр гощыгъэщтых – ежь-ежьырэу ыкIи медицинэ организацием иструктурэ хэтэу Iоф зышIэщтхэмрэ. Ащ дакIоу, купитIури «лъэпкъ зэфэшъхьафэу» етIани гощыгъэщтых.

Ежь-ежьырэу Iоф зышIэщтхэм Iэзэгъу уц хьазырхэр ащэнхэ ыкIи ахэр агъэхьазырынхэ фитыныгъэ яI.

Медицинэ организацием епхыгъэхэм радиофармацевтическэ препаратхэр къашIынхэмкIэ фитыныгъэ яI.

Документым къызэрэщиIорэмкIэ, «Аптечный киоск» ыкIи «Аптечный пункт» цIэхэр къэнэжьых. Аужырэм медицинэ организацием хэтэу Iоф ышIэн ылъэкIыщт.

ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэн фитых

Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу «пэIудзыгъэ шIыкIэм тет IофшIэныр» зыфиIорэ гущы­Iэхэр урысые хэбзэгъэуцугъэм къыхэхьагъэх.

Мыщ хэхьэх – пэIудзыгъэ IофшIэныр, охътэ гъэнэфагъэкIэ пэIудзыгъэ IофшIэныр ыкIи зэхэт пэIудзыгъэ IофшIэныр. Апэрэр – зэзэгъыныгъэм тетэу IофшIапIэм учIэмыс зэпытэу Iоф пшIэныр, ятIонэрэр – ар дэдэр, ау охътэ гъэнэфагъэкIэ, ящэнэрэр – пэIудзыгъэу ыкIи IофшIапIэм учIэсэу.

Унэм исэу Iоф зышIэрэр сымаджэ зыхъукIэ, ар къэзыушыхьатырэ тхылъым иэлектроннэ номер IофшIэн языгъэгъотырэм къыфырегъэхьы.

Къэбар зэфэшъхьафхэр
къызфигъэфедэзэ къэзыгъэхьазырыгъэр Iэшъынэ Сусан.