Месси ирекордхэр

Испанием икомандэу «Барселонэм» щешIэрэ Лионель Месси идунэе рекордхэм ахегъахъо.

Щылэ мазэм и 9-м «Барселонэр» «Гранадэм» 4:0-у текIуагъ. Лео Месси гъого­гъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

Аужырэ илъэс 15-м илъэс къэс, анахь макIэмэ, гъогогъуи 10 къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр Лионель Месси ары. 2004-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэлъашIэрэ ешIакIор «Барселонэм» хэт. Зыпкъ итэу дэгъоу зэрешIэрэм ишIуагъэкIэ илъэс къэс Л. Месси футболым гъэхъагъэ щешIы.

Аргентинэм щапIугъэ Л. Месси нэмыкI рекордэу ыгъэуцугъэри футболым пылъхэм ашIогъэшIэгъон.

Тазырыр ыгъэцакIэзэ, къэлапчъэм Iэ­гуаор гъогогъу 48-рэ хъагъэм дидзагъ. НахьыпэкIэ рекордыр Криштиану Роналду ыгъэуцугъэу щытыгъ. Гъогогъу 47-рэ ащ тазыркIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

Хэта рекордыр лъызыгъэкIотэщтыр? Криштиану Роналду Италием икомандэу «Ювентусым» щешIэ, илъэс 35-рэ ыныбжь, Португалием щыщ. Лионель Месси илъэс 33-м ит, «Барселонэм» хэт. ТIури дунаим щыцIэрыIу, ягъэхъагъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIэх.

ШIушIэ IэпыIэгъухэр

Сымэджэщхэм, спорт псэуалъэхэм, нэмыкIхэм ягъэпсын Криштиану Роналду ыкIи Лионель Месси чанэу ахэлажьэх. ШIушIэ IэпыIэгъухэр аратызэ, ахъщэу афатIупщырэр макIэп. Футбол ешIэкIо цIэрыIохэм ягупыкI мэхьэнэ ин иIэу тэлъытэ. ЦIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным, ящыIакIэ на­хьышIу шIыгъэным яIахь халъхьэ.

Шъопсэу, Криштиану, Лионель! Спортышхом шъущыцIэрыIу. Футбол шъуешIэзэ, тышъогъэгушIо. Ащ дакIоу, цIыфхэм шъуишIуагъэ яшъогъэкIы, щысэ шъуафэхъу. Тхьэм бэгъашIэ, насыпышIо шъуешI!

Сурэтхэм арытхэр: Криштиану Роналду, Лионель Месси.