Журналистхэр къыхагъэщыгъэх

Тыгъуасэ, Урысые печатым и Мафэ, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм итынхэр къызыфагъэшъошэгъэ журналистхэм къаратыжьыгъэх.

Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ащ фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэр къызэIуихызэ, пстэумэ апэу тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм, зэкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм япрофессиональнэ мэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

— Республикэм ихъухьэрэр, къэбар шъхьаIэхэр шъоры цIыфхэм алъызгъэIэсырэр. Хабзэмрэ обществэмрэ зэпхыныгъэ яIэным, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIэнхэм шъуфэгъэзагъ. Хэхъоныгъэхэм ада­кIоу, гумэкIыгъохэми хэзыгъэ имыIэу ягугъу шъошIы. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэр къызежьагъэм къы­щегъэжьагъэу ар мызэу, мытIоу шъуитхыгъэхэмкIэ, къэтынхэмкIэ къэшъуушыхьатыжьыгъ. Псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиIофшIэн гъэ­хъагъэхэмкIэ лъыжъугъэкIо­тэнэу, шъуигухэлъхэр къыжъу­дэхъунхэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм итын анахь лъапIэу «Закон.Пшъэрылъ.ЦIыфыгъ» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъэу ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэмрэ тхылъымрэ къыритыжьыгъэх республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иотдел ипащэу Хъут Нэфсэт.

Джащ фэдэу республикэ Парламентым ищытхъу тхылъ къафагъэшъошагъ республикэ гъэзетэу «Советская Адыгея» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэ игуадзэу Аулъэ Руслъан, икорректорэу Татьяна Сидоринам, Адыгэ телерадиокомпанием иIофышIэхэу Хьэжэкъо Маритэ, Татьяна Беловам, Мыекъопэ къэлэ телевидением иIофышIэу Светлана Абакумовам, нэмыкI­хэм.

Нэужым журналистхэм къа­фэгушIуагъэх Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэррэ гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым ипащэу Шэуджэн Тем­ботрэ.

(Тикорр.).
Сурэтыр тезыхыгъэр Артур Лаутеншлегер.