АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Водитель 24-рэ къаубытыгъ

Тыгъэгъазэм и 21-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 10 къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 3 ахэкIодагъ, нэбгыри 9-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

Ащ нэмыкIэу мы уахътэм къыриубытэу зыпари зыхэмыкIодэгъэ хъугъэ-шIэгъэ 79-рэ агъэунэфыгъ. Ахэм янахьыбэр Тэхъутэмыкъое районым (35-рэ) ыкIи къалэу Мыекъуапэ (28-рэ) ащагъэунэфыгъэх.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритыгъэмкIэ, гъунэгъущэу автомобилым зэрэбгъодэхьа­гъэм къыхэкIыкIэ аварие 19 хъугъэ. Чэзыур зэраукъуа­гъэм къыхэкIэу — 11 ыкIи къызэкIакIозэ хъу­гъэ-шIэгъэ 11 агъэунэфыгъэх.

Ащ нэмыкIэу автомобиль 49-рэ зэутэкIыгъ, 4-р гъогум дэчъэхыгъ. Джащ фэдэу автомобилэу щытым еутэкIыгъэу хъугъэ-шIэгъэ 20 атхыгъ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 1692-рэ аукъуа­гъэхэу къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм къыхагъэщыгъэх. Ешъуагъэу рулым Iусыгъэ водитель 24-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу къызщыхагъэщыгъэхэр Мыекъуапэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районыр арых.

ЛъэсрыкIуи 129-мэ алъэныкъокIэ административнэ протоколхэр зэхагъэуцуагъэх.

Адыгеим икъэралыгъо автоинспекцие икъулыкъу­шIэхэм водительхэм зафегъазэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу. Анахьэу чэщым гъогум сакъы­ныгъэ къыщызхагъэфэнэу ыкIи псынкIащэу земы­чъэнхэу.

ИлъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Полицейский Дед Мороз» зыфиIорэм хахьэу Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм видеоконференцие зэпхыныгъэм иамалхэр къызфагъэфеди, Iоф­тхьабзэ зэхащагъ.

Ащ хэлэжьагъэх зэфэшIыгъэ шIыкIэм тет Мыекъо­пэ хэушъхьафыкIыгъэ егъэджэн-пIуныгъэ училищэу Красногвардейскэ районым щыIэм щаIыгъхэр.
Илъэс 11 — 13 зыныбжь кIэлэцIыкIухэм адэгущыIагъ полицием имайорэу Денис Соф-Оглы.

«ЗекIуакIэу пшIырэ пэпчъ ащ къыкIэкIощтым уегупшысэн ыкIи пшъэдэкIыжь зэрэпылъыр къыбгурыIон фае. Бэрэ къыхэкIы Iэтахъохэр зэрэгъэчэфыхэзэ емыгупшысэхэу мыхъунхэр къахафэхэу. Ахэм икъоу къагурыIорэп пшъэдэкIыжь ахьын зэралъэкIыщтыр», — къыIуагъ Соф-Оглы.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх училищым ипащэу Хъут Аслъан, ащ игуадзэхэу Цышэ Айдэмыр ыкIи Хъут Саидэ. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, пIуныгъэ Iофым ылъэныкъокIэ амал дэгъухэр аIэкIэлъых, егъэджэн шIыкIакIэхэр агъэфедэх ыкIи ахэмкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр яIэх.

Урысые Iофтхьабзэу «Полицейский Дед Мороз» зыфиIорэм хахьэу полицием икъулыкъушIэ илъэсыкIэу къихьагъэмкIэ кIэлэцIыкIухэм къафэгушIуагъ. Нэужым кIэлэцIыкIухэм апае тырахыгъэ фильмэу «ЛъыхъуакIоу Добрынин» зыфиIорэм еплъынхэу ар зытет дискыр аратыгъ.

КъэIогъэн фае, республикэ МВД-м зыныбжь имыкъугъэхэм яIофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэм Общественнэ советым илIыкIохэр, Адыгеим щызэлъашIэрэ спортсменхэр, кIэлэегъаджэхэр ыкIи искусствэм иIофышIэхэр ягъусэхэу хэушъхьафыкIыгъэ училищым зэпхыныгъэ адыряIэу ренэу Iофтхьабзэхэр ащызэхащэх. ТапэкIи мыщ фэдэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

ХэкIодагъэхэм яунагъохэм ащыIагъэх

ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ихэу­шъхьафыкIыгъэ подразделениехэу ОМОН-м ыкIи СОБР-м яIофышIэхэр къулыкъур ахьызэ хэкIодэгъэ дзэкIолIхэм яунагъохэм еблэгъагъэх.

2012-рэ илъэсым Дагъыстан Республикэм къулыкъур щахьызэ лIыблэнагъэ зэрахьи, хэкIодэгъэхэ полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш янэу Ирина Макаренкэм ыкIи полицием ипрапорщикэу Вячеслав Кравцовым янэу Любовь адэжь ОМОН-м идзэкIолIхэр кIогъагъэх.

Джащ фэдэу СОБР-м икъулыкъушIэхэр хэкIодэгъэ полицием иполковникэу Дмитрий Кравцевым ишъхьэ­гъусэу Ольгэрэ ясабыйхэмрэ адэжь кIуагъэх. ИлъэсыкIэу къихьагъэмкIэ ахэр афэгушIуагъэх ыкIи шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Илъэс къэс Росгвардием икъулыкъушIэхэм мыщ фэдэ дэкIыгъо Iофтхьабзэхэр зэхащэх, щымыIэжьхэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъух.

Шъон нэпцIхэр ащэх

Щылэ мазэр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу шъон пытэхэм яIугъэкIынкIэ Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм хэукъоныгъищ къыхагъэщыгъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм дэкIыгъо уплъэкIунэу зэхащагъэхэм яшIуагъэкIэ шъон нэпцIхэр Iузыгъэ­кIыхэрэр къычIагъэщыгъэх.

Хабзэр зыукъуагъэхэм ащыщ илъэс 70-рэ зы­ныбжь бзылъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэр. МэфэкI мафэхэм пенсионерым иунэ аркъ нэпцIыр щыIуигъэ­кIэу тIо­гъогогъо къаубытыгъ. Ащ иунэ къулыкъушIэхэм къызалъыхъум спирт литри 9 къырагъотагъ. Мы Iофым епхыгъэу полицием икъулыкъушIэхэм уплъэкIунхэр ашIых.

Джащ фэдэу илъэс 62-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм аркъ нэпцIыр иунэ щыIуигъэкIэу агъэунэфыгъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм цIыфхэм зафагъазэ шъон пытэм иIугъэкIынкIэ хабзэр зыукъохэрэм ыкIи аркъ нэпцIыр зыщэхэрэм шъуащыгъуазэмэ полицием ителефон номерэу 02-м е 102-м шъуатеонышъ макъэ яжъугъэIунэу.

Къэзыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.