Апэ итхэм алъэкIо

Хэгъэгум баскетболымкIэ изэнэкъокъоу суперлигэм иятIонэрэ куп щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ауж хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщт командэхэр къэнэфэщтых. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу Андрей Синельниковым къытиIуагъ, апэрэ чIыпIитфмэ ащыщ къыдахынэу мурад зэрашIыгъэр.

Илья Александровыр, Артем Гапошиныр, Николай Ереминыр, Максим Князевыр, Юрий Кочневыр, Владимир Чичайкиныр, Александр Милютиныр хъагъэм Iэгуаор анахьыбэрэ изыдзэхэрэм ащыщых.

2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 12 иIагъ. ЗэIукIэгъуи 7-мэ текIоныгъэр къащыдихыгъ, 5-р шIуахьыгъ.
Щылэ мазэм и 10-м ехъулIэу суперлигэм иятIонэрэ куп хэт баскетбол командэхэм очко пчъагъэу яIэм, чIыпIэу зыдэщытхэм гъэзетым еджэхэрэр ащытэгъэгъуазэх.

Зэтэгъапшэх

1. «Тамбов» — 23
2. «Барнаул» — 21
3. «Динамо-МГТУ» — 19
4. «Чебоксарские Ястребы» — 19
5. «Металлург» М — 19
6. «Динамо» Ст — 17
7. «ЧелБаскет» Чел — 17
8. «Русичи» К — 17
9. «Нефтехимик» Т — 14
10. «Барс-РГЭУ» Р — 13
11. «МицуБаскет» Лип — 13

ЗэIукIэгъухэр

Щылэ мазэм, мэзаем «Динамо-МГТУ-м» зэIукIэгъоу иIэщтхэр.
16.01
«Русичи» — «Динамо-МГТУ»
27.01
«Чебоксарские Ястребы» — «Динамо-
МГТУ»
30.01
«Нефтехимик» — «Динамо-МГТУ»
06.02
«Динамо-МГТУ» — «Тамбов»
09.02
«Динамо-МГТУ» — «МицуБаскет»
18.02
«Барнаул» — «Динамо-МГТУ»
21.02
«Барс-РГЭУ» — «Динамо-МГТУ».

ШъунаIэ тешъудз: апэу зыцIэ къетIогъэ командэхэм якъалэхэм ешIэгъухэр ащы­кIощтых.