Адыгеим и ЛIышъхьэ журналистхэм къафэгушIуагъ

Урысые печатым и Мафэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм икъэбарлъыгъэIэс амалхэм япащэхэмрэ ялIыкIохэмрэ зэIукIэгъу адыриIагъ, мы мафэм журналист анахь хъупхъэхэми тынхэр афагъэшъошагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-секретарэу ХьакIмэфэ Налбый, Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм арыс тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи СМИ-мкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм, федеральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Почта России» икъутамэ, предприятиеу «Полиграф-Юг» зыфиIорэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр. Пандемием ыпкъ къикIыкIэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэм ащыщ­хэм видеоконференцие амалыр къызфагъэфедагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ямэфэкIкIэ журналистхэм къафэгушIуагъ, обществэмрэ хабзэмрэ язэпхынкIэ ахэм Iофышхо зэрагъэцакIэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

«БлэкIыгъэ илъэсым дэгъоу къыгъэлъэгъуагъ цIыфхэм игъом къэбар тэрэзхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр. КъэбарлъыгъэIэс амалхэр къызэкIэкIуагъэхэп. Карантиным илъэхъани рес­публикэ, район гъэзетхэр, телекъэтынхэр графикым ди­штэу къыдэкIыгъэх. КъэбарлъыгъэIэс амалхэм, социальнэ хъытыухэм янэкIубгъо­хэм псынкIэу къэбарыкIэхэр къарыхьэщтыгъэх. IофшIэным ащ фэдэ екIолIакIэ зэрэфыряIагъэм ишIуагъэкIэ общественнэ зыпкъитыныгъэр республи­кэм къыщызэтырагъэнэжьын алъэкIыгъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Коронавирусым республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ зэра­рышхо аримыхынымкIэ тфэлъэкIыщтыр джыри тапэкIэ тшIэщт. Адыгеим джыдэдэм щашIэрэ пстэури зытегъэпсы­хьагъэр цIыфхэр ары. Ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ амалэу зэрахьэ­рэ, лъэбэкъоу адзырэ пэпчъ ахэм ашIэным мэхьанэшхо иI».

КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим уасэу фашIыщтыр, республикэм социальнэ зыпкъ­и­тыныгъэу илъыщтыр бэкIэ зэлъытыгъэр журналистхэм IэпэIэсэныгъэу ахэлъыр, лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ, ахэм къэбар тэрэзхэр цIыфхэм зэралъагъэIэсыхэрэр ары.

«ТизэIукIэгъу пэпчъ тызы­щы­тегущыIэрэр джыри зэ къыкIэсэIотыкIыжьы: обществэмрэ хабзэм икъулыкъу­хэмрэ икъоу зэгурыIонхэ фае. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъышхохэр республи­кэми, хэгъэгуми зыщагъэцэкIэрэ лъэхъаным анахьэу ащ мэхьанэ иI. ЗэхъокIыныгъэ­хэм, лъэпкъ проектхэм, рес­публикэм хэхъоныгъэ зэри­шIыщт унэе программэм нахь чанэу цIыфхэр къахэдгъэлэжьэнхэ фае. Къэбарлъыгъэ­Iэс амалхэм мыщкIэ сыдигъуи Iофышхо зэшIуахы», — хигъэу­нэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Республикэм ипащэ джащ фэдэу тарихъ шIэжьыр къэухъу­мэгъэным, тарихъыр зэпырагъэ­зэнэу зэрэпыхьэхэрэм ябэныжьыгъэным къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIахьышIу зэрэхашIы­хьэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ яхэдзынхэу мыгъэ щыIэщтхэр шъхьэихыгъэу къагъэлъэгъонхэр ахэм япшъэрылъхэм зэу ащыщ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр къэбар жъугъэм иреспубликэ амалхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт, журналистхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъызэрэрагъэIэтыщт шIыкIэ­хэм атегущыIагъэх. Пандемием илъэ­хъан ахэм Iоф зэрашIэщтми, адыгабзэкIэ къыдэкIырэ тедзэгъухэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэ зэрэфаеми ыкIи нэмыкI Iофыгъохэми ахэр алъыIэсыгъэх.

КъумпIыл Мурат журналист ныбжьыкIэхэм ятворческэ амалхэм зягъэушъомбгъугъэн, ахэр урысые зэнэкъокъухэм, грант программэхэм ахэлэжьэнхэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ район тедзэгъухэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, ахэр мылъ­ку­кIи техникэкIи нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ муниципалитетхэм япащэхэм пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афишIы­гъэх. ГъэрекIо къыщегъэжьа­гъэу журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтынхэр фэдитIукIэ нахьыбэ ашIыгъэх. Илъэс къэс журналистхэм азыфагу щызэхащэрэ зэнэкъокъуиплIмэ ахъщэу ащафагъэшъуашэрэр фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ.

КъумпIыл Мурат къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIофышIэ хъуп­хъэхэм тынхэр аритыжьыгъэх. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри журналистхэм къафэгушIуагъ.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ журналист» зыфиIорэр гъэзетэу «Единствэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу Кушъу Аслъан къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыгъэх республикэ гъэ­зе­тэу «Советскэ Адыгеим» пшъэдэкIыжь зыхьырэ исекретарэу, иредакторэу Александра Минаковам, республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иобозревателэу Тхьаркъохъо Адам, Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» информационнэ къэтынхэмкIэ икъулыкъу икорреспондентэу Елена Юсефрэ Бэгъушъэ Фатимэрэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу