Автомобиль аритыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Болэкъо Мыхьамэт Джэджэ район сымэджэщым автомобилэу газель ритыгъ. Гъубдж мафэм ащ иIункIыбзэхэр врач шъхьаIэм ритыжьыгъэх. — Охътэ къинэу тызыхэтым депутат пстэумэ цIыфэу районым исхэм, анахьэу медицинэм иIофышIэхэм, лъэшэу яшIуагъэ арагъэкIы, — къы­Iуагъ народнэ депутатхэм ярайон Совет партиеу «Единэ Россием» ифракциеу хэтым ипащэу Алла Самохваловам. – Лъэшэу тигуапэ ащ фэдэу гупыкI зиIэу, автомобиль шIухьафтынэу ашIыным фэ­хьазыр цIыфхэр зэрэтиIэхэр.

Болэкъо Мыхьамэт Адыгеим щызэлъашIэрэ меценат. Депутат Iофым зыфэгъэзагъэм къыщыублагъэу ащ мызэу, мытIоу ичIыпIэгъухэм IэпыIэгъу афэ­хъугъ. Джэджэ районым социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофхэр щызэшIохыгъэнхэм, гущыIэм пае, спорт площадкэхэм, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм яшIын, чIы­пIэхэм язэтегъэпсыхьан еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гъогухэм ягъэцэкIэжьын иIа­хьышхо хелъхьэ, цIыфэу исхэм ящыкIагъэмэ транспорт ареты, мэфэкI зэхахьэхэм язэхэщэнкIэ адеIэ. Нахьыжъэу районым исхэм анахьыбэу ынаIэ атет.

— АР-м и ЛIышъхьэу, партием ишъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ дызэрихьэзэ, коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэнышхо республикэм щызэшIохыгъэ мэхъу, — къы­хигъэщыгъ Болэкъо Мыхьамэт. — Арэу щытми зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм медицинэм иIофышIэхэм апа­шъхьэ пшъэрылъышхохэр къегъэуцух, атегъэуагъэ хъугъэр бэ. Автомобилэу Джэджэ район сымэ­джэщым естыгъэм яуахътэ къызэтыригъэнэнэу, яIофшIэн нахьышIу хъуным фэIорышIэнэу сыщэгугъы.