Щылэ мазэм и 13-р — Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!


Къэбар жъугъэм иамалхэм яIофы­шIэхэм яшIуагъэкIэ чIыналъэм исыд фэдэрэ чIыпIи къыщыхъурэ хъугъэ-шIагъэхэм защагъэгъозэнэу, социальнэ щыIакIэмрэ экономикэмрэ зэхъокIыныгъэу афэхъухэрэм, наукэм, гъэсэныгъэм, культурэм, спортым гъэхъэгъакIэу аща­шIыхэрэм нэIуасэ зафашIынэу цIыфхэм амал яI.

Iофыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ цIыфхэм еплъыкIэ гъэнэфагъэ яIэнымкIэ, Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэрэ яшэн-хабзэхэмрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ, яхэгъэгу шIу алъэгъоу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэмкIэ къэбар жъугъэм иреспуб­ликэ амалхэм мэхьанэшхо яI. А пстэури тиреспубликэ хэхъоныгъэ ышIыным фэIорышIэ.

Гуетыныгъэ фышъуиIэу шъузэрэлажьэрэм, шъуиIоф шъузэрэфэшъып­къэм, шъуиIэпэIэсэныгъэ хэжъугъэхъонэу ренэу шъузэрэпылъым афэшI тызэрэшъуфэразэр шъотэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу, шъуитворческэ амалхэм ахэхъо зэпытынэу шъу­фэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный