ЦСКА-м щагъэсагъэр къахэщы

Европэм ихэгъэгухэу Италием, Францием, Англием, Германием, Португалием, Нидерландхэм футболымкIэ зэнэкъокъухэр гъэшIэгъонэу ащыкIохэу зэхэщакIохэм алъытэ.

Москва икомандэу ЦСКА-м щешIэщтыгъэ Александр Голо­виныр Францием икомандэ цIэ­рыIоу «Монако» зыфиIорэм аштагъ. Зичэзыу ешIэгъум «Монакор» «Лорьяным» 5:2-у щытекIуагъ.

Александр Головиным шъобж къызэрэтыращагъэм къыхэкIэу 2020-рэ илъэсым, шышъхьэIу мазэм къыщегъэжьагъэу ешIэ­гъухэм ахэлажьэщтыгъэп.
Командэм итренер шъхьаIэу Нико Ковач ар къыдилъыти, зэIукIэгъум ия 64-рэ такъикъ  А. Головиныр ешIапIэм къыри­гъэхьагъ.

НэгъэупIэпIэгъуи 10 нахь темышIагъэу А. Головиныр лъэшэу Iэгуаом еуи, къэлапчъэм дидзагъ.

— Александр Головиным тикомандэ къыгъэзэжьынэу бэ­шIагъэу тежэщтыгъ, — къыIуагъ тренер шъхьаIэу Нико Ковач. — Лъэшэу ар непэ тищыкIагъ…
А. Головиныр я 64-рэ та­къикъым ешIапIэм къызехьэм, пчъагъэр 1:1-у щытыгъ. Александр хъагъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 2:1 хъугъэ. Такъикъи 3 тешIа-­
гъэу икIэрыкIэу пчъагъэр зэфэдэ хъужьыгъэ — 2:2.

А. Головиным угловоир къызетым, игъусэхэм ащыщ хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. А. Головиныр ухъумакIохэм апхырыкIи, къэлапчъэм благъэу екIугъ. Псын-
кIэу игъусэхэм аритыгъэ Iэгуаор «Лорьяным» ихъагъэ щычэрэ­гъугъ, 5:2-у «Монаком» текIоныгъэр къыдихыгъ.

Рекордым икъэбар

Илъэси 5 фэдизкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, Францием икомандэу «Осер» хэгъэгум изэнэкъокъу хэлажьэзэ, «Лорьяным» IукIагъ. 2007-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м щыIэгъэ ешIэгъур ары зигугъу къэтшIырэр. ЗэIукIапIэм къихьэгъэ Иренеуш Елень къэлапчъэм дауи, хъагъэм дидзагъ. НэгъэупIэпIэгъуи 10 нахь темышIагъэу къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр Францием ща­гъэшIагъощтыгъ.

Зэтэгъапшэх

А. Головиныр Иренеуш Елень ебгъапшэмэ, узэрэщытхъун щыI. Александр нахь пэчыжьэу щытэу къэлапчъэм дэуагъ, Iэгуаор зэрэбыбыгъэ уахътэри къыдэ­плъытэн фаеу мэхъу. А. Головиным рекорд ыгъэуцугъэу плъы­тэмэ, ухэукъощтэп.

ЕшIэкIо анахь дэгъоу зэIукIэгъум къыщыхахыгъэр А. Голо­виныр ары. ТыпфэгушIо, Александр! Алан Дзагоевым, Натхъо Бибарс, нэмыкIхэм уаригъусэу ЦСКА-м дэгъоу узэрэщешIэщтыгъэр, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ ухэтэу дунэе зэнэкъо­къоу тихэгъэгу щыкIуагъэм чанэу узэрэхэлэжьагъэр тщыгъупшэ­хэрэп, спортышхом нахь ущы­лъыкIотэнэу пфэтэIо.

Апэрэу шIуахьыгъ

«Милан» — «Ювентус» — 1:3.

Италием футболымкIэ иапшъэ­рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум я 16-рэ зэIукIэгъухэр щы­зэхаща­гъэх. ЗэлъашIэрэ ешIакIоу Кри­штиану Роналду зыхэт «Ювентусыр» 3:1-у «Милан» текIуагъ.

«Милан» ешIэгъу 11-мэ текIоныгъэр къащихьыгъ, илъэс зэ­нэкъокъум апэрэу шIуахьыгъ. Арэу щытми, очко 37-рэ иIэу апэрэ чIыпIэм «Милан» щыI. ятIонэрэр — «Интер» — 36-рэ, «Ро­ма» — 33-рэ, «Ювентус» — 30 рагъэкъугъ.