Сэнэхьатым икъыхэхын IэшIэхэп

2021-рэ илъэсым анахь уасэ зиIэщт сэнэ­хьатхэм ащыгъуазэхэ зы­хъукIэ, кIэлэ­еджакIо­хэм ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэ зэзгъэгъотыщт ныб­жьыкIэхэм ялъагъо къыхахынымкIэ Iэпы­Iэгъу къафэхъущт.

Къэралыгъор зыщыкIэрэ специалистхэм зэблэхъугъэ фэхъу зэпыт. Узэсэгъэ Iоф­шIэным уасэ имыIэжьэу, ащ ычIыпIэ сэнэхьатыкIэ къыкIэ­лъыкIуагъэуи къыхэкIы. Iоф­шIэпIэ чIыпIэ ямыIэу къэмы­нэнхэм фэшI нэмыкI гъэсэныгъэ зэзгъэгъотыхэрэри щыIэх. Мыщ нафэ къешIы сэнэхьатэу къыхэпхырэм игъэкIотыгъэу уегупшысэн зэрэфаер. Ащ елъытыгъ щыIэныгъэм чIыпIэу щыуубытыщтыр.

Дунаим щытлъэгъурэр…

Дунэе тренинговэ компаниеу «Гатри Дженсен» ышIыгъэ ушэтынхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, 2021-рэ илъэсым анахьэу уасэ зиIэщтхэр:

— предприятием менедж­ментымкIэ упчIэжьэгъу;

— маркетингымкIэ ыкIи щэнымкIэ специалист;

— физиотерапевт ыкIи медицинэм иIофышI;

— товархэр зышIырэр ыкIи зыгъэдахэрэр (дизайнер);

— аудитор, бухгалтер;

— цIыфхэм (щэфакIохэм) Iоф адэзышIэщт менеджер;

— кIэлэегъадж, тренер, репетитор;

— ветеринарнэ врач;

— программист.


Урысыер тштэмэ

Тикъэралыгъо илъэс зэкIэлъыкIохэм анахь уасэ зиIэщт сэнэхьатхэр:

— къэбарлъыгъэIэс технологиехэмкIэ специалист;

— инженерхэр. Къыдэгъэ­кIыным пылъ предприятиехэр апшъэрэ гъэсэныгъэ зэзыгъэгъотыгъэ инженерхэм ащэкIэх. Мыщ лъэныкъо зэфэшъхьаф-
хэр къызэлъеубыты. ПсэолъэшI, эколог, дзэ инженер, биоинженер, нэмыкIхэри. Ахэр джащ фэдэу транспорт ыкIи медицинэ организациехэм ящыкIагъэх;

— маркетолог-аналитик. Экономикэр зыпкъ зэримытым къы­хэкIэу компаниехэм гъотэу яIэм къыщэкIэ. Ащ къыхэкIэу маркетинговэ хэкIыпIэхэр къэб­гъотынхэ фае. Мыщ дакIоу маркетологхэр ящыкIагъэхэ мэхъу;

— медицинэм иучреждениехэм, джащ фэдэу кIэлэегъаджэу, кIэлэпIоу ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ащылэжьэнэу кIорэр бэп — лэжьапкIэр зэрэмакIэр ушъхьагъу шъхьаI. Ащ къыхэкIэу мы лъэныкъом Iоф щызышIэн щыкIэщтых;

— зэдзэкIакIохэр.

Бзылъфыгъэхэм сэнэ­хьатэу къякIущтхэр:

— дизайнер;

— врач;

— кIэлэегъадж;

— программист;

— стюардесса;

— маркетолог.

Джащ фэдэу къэблэгъэрэ илъэсхэм парикмахерхэм, стилистхэм ащыкIэщтых.

ХъулъфыгъэхэмкIэ лэжьэпкIэ ин зыпылъ сэнэхьатхэр:

— къухьэм икапитан;

— граждан авиацием ипилот:

— инженер.

Джащ фэдэу псэолъэшIхэр, дзэ-промышленнэ комплексым испециалистхэр ящыкIэ­гъэщтых.

Абрэдж Сэтэнай.