Прокуратурэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ

Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэу тыгъуасэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм Iофтхьабзэр зэрищагъ.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэт, прокуратурэ къулыкъухэм яIофышIэхэмрэ яветеранхэмрэ.

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Игорь Красновым Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм видео амалкIэ закъы­фигъэзагъ, Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иIофышIэхэм псауныгъэ пытэ яIэнэу, яIофшIэн гъэхъагъэхэр тапэкIи щашIынэу къафэлъэIуагъ.

Нэужым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэс 300 фэдиз хъугъэ прокуратурэр къэралыгъом икIэгъэкъон пытэу зыщытыр, хабзэр къызэрэдалъытэрэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къызэраухъумэрэм гъунэ залъифырэр.

«Прокуратурэм щылажьэхэрэр яIоф­шIэн зэрегугъухэрэм бэкIэ елъытыгъ общественнэ зыпкъитыныгъэр зыфэдэщтыр, тиреспубликэ социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанхэмкIэ ахэм бэ ашIэрэр. Прокуратурэм иIофышIэхэр хьалэлэу хэгъэгум зэрэ­фэ­лажьэхэрэмкIэ, язэфагъэкIэ, пшъэ­дэкIыжь зэрахьырэр икъоу къазэрагурыIорэмкIэ сыдигъуи къахэщыщтыгъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ прокуратурэм иветеранхэми зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. Нахьыжъхэм рахьыжьэгъэ Iофыр прокуратурэм щылэжьэрэ ныбжьыкIэхэм зэрэлъагъэкIуатэрэр, гъэрекIо лъэныкъо пстэумкIи ахэм гъэхъагъэхэр зэрашIыгъэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

«Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным мызэу, мытIоу хигъэунэфыкIыгъ прокуратурэм иIофышIэхэм IэпэIэсэныгъэу, цIыфыгъэу, теубытэныгъэу ахэлъым хэгъэгум рэхьатныгъэ илъыщт-имылъыщтым, хабзэхэр къызэрэдалъытэщтхэм, цIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитыныгъэрэ къы­зэраухъумэщтхэм бэкIэ зэрялъытыгъэр. Тэ пшъэрылъ шъхьаIэу зэкIэми зэдытиIэр республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэ­фыкIыгъэмкIэ, пандемием илъэхъани лъэпкъ проектхэм япхырыщын респуб­ликэм щылъагъэкIотагъ. Лъэныкъо заулэхэмкIэ гъэхъагъэхэр зэрашIыгъэр федеральнэ гупчэм хигъэунэфыкIыгъ. Мыщ фэдэ лъэхъэнэ мыпсынкIэм Адыгеим ипрокуратурэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур аригъэгъотыгъ.

Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу къызэрэдыряIагъэмкIэ республикэм ипащэхэм тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ. Республикэм ипрокурор ямэфэкIкIэ иIофшIэгъухэм афэгушIуагъ, шIоу щыIэр зэкIэ къадэ­хъунэу, япшъэрылъхэр еIолIэнчъэу агъэ­цэкIэнэу афэлъэIуагъ.
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Шумэн Байзэти къэзэрэугъоигъэхэм къафэгу­шIуагъэх.

Прокуратурэм иIофышIэ анахь хъупхъэ­хэм Адыгэ Республикэм икъэралыгъо тынхэр афагъэшъошагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ и УказкIэ медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм ипрокурор игуадзэу КIыкI Исмахьилэ, щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр Адыгеим ипрокурорэу Игорь Шевченкэм, Адыгэ Республикэм ипрокурор игуадзэу Алексей Козачек, Адыгэ Республикэм ипрокурор иIэпыIэгъу шъхьа­Iэу Уджыхъу Юрэ афагъэшъоша­гъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ иуна­шъокIэ Адыгеим ипрокуратурэ иIофышIи 3-мэ рэзэныгъэ тхылъ аратыгъ. Прокуратурэм иIофышIэ заулэмэ ведомствэ тынхэмрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идипломхэмрэ афагъэшъоша­гъэх.

Iофтхьабзэр зыщаухыщтым дэжь Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дэгъоу зэрэлажьэхэрэм фэшI Адыгэ Рес­публикэм ипрокуратурэ иIофы­шIэ­хэм джыри зэ тхьашъуегъэпсэу ари­Iуагъ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, яIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу