Осэ иным гъэхъагъэхэм уафещэ

Михаил Курунчук «Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ иучасткэу поселкэу Тульскэм щыIэм электромонтерэу Iоф щешIэ. Энергетикым и Мафэ ипэгъокIэу ыкIи ГОЭЛРО планыр заштагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI ащ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ирэзэныгъэ тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Михаил поселкэу Тульскэм къыщыхъугъ. Станицэу Ханскэм дэт профтехучилищыр къыухи, дзэ къулыкъуми къызекIыжьым комбайнерэу колхозым иIофшIэн щыригъэжьэгъагъ, водителэуи организацие зэфэшъхьафхэм аIутыгъ. А зэпстэумэ ауж энергетик сэнэхьатым зыщиушэтынэу ыгу къызыкIыгъэр. Апэ бригадэр зэзыщэрэ водителэу Iухьэгъагъ, сэнэхьатыр къызыIэкIахьэм электромонтерэу кIожьыгъэ. Илъэс 17 хъугъэ а IофшIэныр зигъэцакIэрэр.

ИIофшIэгъухэм къызэрэхагъэщырэмкIэ, мы сэнэхьатым анахь ищыкIэгъэ шэнхэр, гулъытэ ин, кIочIэшхо ыкIи зыфагъэзагъэр хэзыгъэ имыIэу ыгъэцэкIэныр, Михаил хэлъых. Ащ ипрофессионализмагъэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащиушэтыгъ. ГущыIэм пае, 2020-рэ илъэсым, жъоныгъокIэ мазэм ыкIэм Мыекъопэ районым икъушъхьэ лъапэхэм осышхо къащеси, электричествэр къэзытырэ оборудованиер зызэщегъакъом, иIофшIэгъухэр игъусэхэу охътэ кIэкIым ар зэтыригъэуцожьыгъагъ. Ащ фэдэу ищыIэныгъэ къыхэфагъэр зэп ыкIи тIоп.

Ащ имызакъоу цIыфхэр къыгъэнэжьынхэ фаеуи чIыпIэ ифагъ. Мызэу, мытIоу гъогу хъугъэ-шIагъэхэм арихьылIэнэу хъугъэ, ахэм ахэфагъэхэм апэрэ IэпыIэгъу аритыгъ. Джырэблагъэ хьэ бзаджэу гъогум тегубжыхьагъэм цIыфхэр щиухъумагъэх.

Михаил IофшIэкIошху. Идэсыгъо мафэхэм ищагу хъызмэт пылъ. Ащ псэушъхьэ зэфэшъхьафхэр щиIыгъых. ИщыIэныгъэ гъогу къы­тегущыIэмэ, ар мыдэеу зэпыфагъэу еIо. Унагъо иI, иIофшIэн шIу елъэгъу, гухахъо хегъуатэ. Наградэу къыратыгъэр осэ инэу елъытэ, нахьыбэу гъэхъагъэхэр пшIынхэм уфещэу еIо.

ШЭУДЖЭН Нэфсэт.