Нэжъ-Iужъхэм къызфагъэфедэ

Зыныбжь хэкIотагъэхэм ящыIэныгъэ изытет нахьышIу шIыгъэным фэшI лъэпкъ проектэу «Демография» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу шъолъыр проектэу «Старшее поколение» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр афэзыгъэцэкIэрэ гупчэхэу районхэм ащыIэхэм ямобильнэ брига­дэхэм яIофшIэн зэпагъэурэп. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ гъунапкъэу агъэ­нэфагъэхэм апае унэм къимыкIэу исхэм гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр афащэх, нэмыкI ящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр социальнэ IофышIэхэм афагъэцакIэх.

— Гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр (зищыкIагъэм имылъкукIэ) аIэкIагъэхьанэу фэе зы­ныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи уз хэужъыныхьагъэ зиIэхэр зыщыпсэухэрэмкIэ зэпхыгъэхэ гупчэм ителефон теонхэ амал яI, — къыIуагъ министерствэм иотдел ипащэу ЦIыпIынэ Жаннетэ.

ИкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ бригадэхэм акIуачIэкIэ фэIо-фэшIэ 2660-м ехъу зыныбжь хэкIотагъэхэм афагъэцэкIагъ.