Нэбгырэ миллиони 3,5-мэ законопроектыр къызфагъэфедэн алъэкIыщт

«Гараж амнистием» фэгъэхьыгъэ законопроектыр гъэтхэ сессием аригъэштэнэу «Единэ Россиер» фай. Тыгъэгъазэм и 16-м доку­мен­тыр Къэралыгъо Думэм рахьылIагъ. «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак ащкIэ макъэ къы­гъэIугъ Рос­ре­ест­рэм ипащэу Олег Скуфинскэм зэIукIэгъу зыдыриIэ нэуж.

«Дачэ амнистиемрэ» «гараж амнистиемрэ» зэрэзэхьщырхэр къэIогъэн фае. «Дачэ амнистием» ишIуагъэкIэ илъэс 14-м къыкIоцI дачэ, чIыгу Iахь, унэ миллиони 10 фэдиз ямылъку унае зэрэхахьэрэмкIэ къызэрыкIо шIыкIэм тетэу цIыфхэм тхылъхэр къыдахын алъэкIыгъ. 2026-рэ илъэсым нэс «гараж амнистиер» къызфа­гъэфедэн алъэкIыщт.

«Амал зэриIэкIэ хъарджэу ашIыщтхэм къазэращагъэкIэщт шIыкIэр къыдалъытэнэу игъо афэтэлъэгъу. Документхэм язэ­хэгъэуцон пае сомэ мини 3 — 5 атын фаеу зыхъукIэ, пенсионерхэм ащыщхэм ар афэу­кIочIыщтэп», — къыIуагъ Андрей Турчак.

Ащ зэрилъытэрэмкIэ, Пра­вительствэмрэ регион администрациехэмрэ ягъусэхэу гъот макIэ зиIэхэмрэ социальнэу дэеу ухъумагъэхэмрэ пкIэ хэмылъэу е осэ цIыкIукIэ а документхэр зэрафызэхагъэуцощт шIыкIэр къыхахын фае.

«Законым нахь псынкIэу кIуачIэ иIэнэу тыфай. ПIэлъэ кIэкIыкIэ ар аштэнымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ тшIэщт», — хи­гъэунэфыкIыгъ партием и Генеральнэ совет исекретарь.

Росреестрэм ипащэу Олег Скуфинскэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, «Единэ Россиер» ягъусэу бжыхьэм документым дэлэжьэжьыгъэх, цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр ащ къыщыда­лъытагъэх.

«Гаражыр ямылъку унае зэрэхахьэрэр къэзыушыхьатырэ тхылъ зэхэзыгъэуцо зышIоигъохэм гаражыр зытет чIыгу Iахьыр къаратыным зыщыкIэ­лъэIухэрэ тхылъыр чIыпIэ зыгъоIорышIэжьынымкIэ къулы­къум рахьылIэн фае. ЧIыгу Iахьри, гаражри регистрацие ашIынхэмкIэ лъэIу тхылъыр аIэ­кIэзыгъэхьан фаер чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулы­къур ары. АщкIэ къэралыгъо пошлинэ атынэу щытэп», — къыIуагъ Олег Скуфинскэм.

«Къэралыгъо Думэм идепутатхэм Iофэу къырахьыжьагъэм къыдесэгъаштэ. «Гараж амнистием» фэгъэхьыгъэ законо­проектым республикэм щыхэплъэнхэр игъоу сэлъытэ. НепэкIэ агъэфедэрэ хэбзэгъэуцугъэм муниципальнэ хабзэм илIыкIохэр фит ешIых Iизын къарамытэу гаражхэр агъэпсыгъэкIэ алъытэзэ, ахэр арагъэ­къутэжьынхэу. Арэущтэу зыкIэхъурэр чIыгу Iахьымрэ псэуа­лъэмрэ зэряехэр къэзыушы­хьатырэ юридическэ документ гори ахэм зэраIэкIэмылъыр, гаражхэр зытырашIыхьэгъэ чIыгур бэшIагъэу къазэраратыгъэр ыкIи ахэм афэгъэхьыгъэ документхэр зэрэкIодыгъэхэр ары. Мы лъэныкъомкIэ правовой Iофыгъохэр загъэтэрэзхэкIэ, цIыфхэм амал яIэщт га­ражри, ар зытет чIыгури яунэе мылъку зэрэхахьэхэрэр къэзыушыхьатырэ тхылъ хабзэм ди­штэу къаратынэу, ыужкIэ ахэр кIэнэу ясабыйхэм къафагъэ­нэжьын, ащэн е атын алъэ­кIыщт», — къыIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ирегион общественнэ приемнэ ипащэу Шъао Аскэр.