КIэлэцIыкIу ибэхэр зыщаIыгъхэм щыIагъ

Блыпэ мафэм, щылэ мазэм и 11-м, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Хьасанэкъо Мурат шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу ибэхэр зыщаIыгъхэ Адыгэ республикэ Унэм кIогъагъэ.

Мы уахътэм ащ ибэу къэнагъэу е лъыплъэн имыIэжьэу, илъэси 4-м аныбжь шIомыкIыгъэу нэбгырэ 17 чIэс. Ахэр зэпахырэ узхэм ащыухъумэ­гъэнхэм пае эпидемиологическэ шапхъэхэр хэзыгъэ имыIэу щагъэцакIэх. Ащ фэшI депутатыри кIэлэцIыкIухэм якIолIагъэп, врач шъхьаIэу Ирина Логиновар игъусэу елкэу щагум щагъэуцугъэм шIоигъоныгъэхэр зытетхэгъэ открыткэхэр къыпихыгъэх. Сабыйхэр музыкальнэ Iэмэ- псымэхэм, джэгуалъэхэм, ныс­хъапэхэм, нэмыкIхэм къакIэлъэ­Iугъэх. Хьасанэкъо Мурат охътэ благъэм зэкIэри къафырагъэолIэнэу иIэпыIэгъухэм унашъо афишIыгъ.

— КIэлэцIыкIухэр зыща­Iыгъхэ Унэм сызыкIокIэ ахэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI къэ­гъэлъэгъон цIыкIухэм сигуапэу сяплъыщтыгъ. Мыгъэ ар дэгъэзыгъэ хъугъэ. Непэ эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет пшъэрылъ гъэ­нэфагъэхэр къызэригъэуцухэ­рэр къыдэтлъытэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу къыхигъэщыгъ. Арышъ, пэIудзыгъэу кIэлэцIыкIухэми, коллективэу ахэм адэлажьэрэми псауныгъэ пытэ яIэнэу, насыпышIонхэу, 2021-рэ илъэсым ягухэлъхэр зэкIэ къадэхъунхэу сафэлъаIо, — къы­Iуагъ Хьасанэкъо Мурат.

КЪАНДОР Анзор.
УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.