Кубокым фэбанэх

Хэгъэгум гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм хэтхэр Кубокым икъыдэхын щызэнэкъокъух.

Финалым и 1/4-м нэсыгъэхэр тыгъэгъазэм иаужырэ мафэхэм, щылэ мазэм зэде­шIагъэх. Мыекъопэ «АГУ-Адыифыр» пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ, текIоныгъэр зэрэшIуахьыгъэм къыхэкIэу зэнэ­къокъум къыхэзыгъ.

Финалым и 1/4-м зэрэщешIагъэхэр зэтэгъапшэх

«Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — «Динамо» Волгоград — 39:15, «Кубань» Краснодар — «Лада» Тольятти — 27:36, «Ставрополье» Ставрополь — «Звезда» Звенигород — 27:31, «Астраханочка» Астрахань — ЦСКА Москва — 24:22.

Финалныкъом хэхьагъэхэр: «Ростов-Дон», «Лада», «Астраханочка», «Звезда».

«Ростов-Доныр» «Динамэм» зыдешIэм, иIэпэIэсэныгъэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм Виктория Калининар къахэщыгъ. Мые­къуапэ ар щыщ, «Ростов-Доным» икъэлэп­чъэIутэу гандбол ешIэ.

В. Калининар цыхьэшIэгъоу зэрешIэрэм ишIуагъэкIэ «Ростов-Доныр» бэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ. Кристина Кожокарь гъогогъуи 10 икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ, Юлия Манагаровам хъагъэм Iэгуаор гъогогъуи 8 ридзагъ.

Виктория Калининар, Кристина Кожокарь, Юлия Манагаровар Урысыем ганд­болымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ коман­дэ хэтых. Европэм, дунаим язэIукIэгъухэм ахэлажьэхэзэ, зэнэкъокъухэм щы­сэшIу къащагъэлъагъо.

«Адыифым» иешIэгъухэр

ГандболымкIэ 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр щылэ мазэм яIэщтых. Гандбол клубэу «Адыифыр» щылэ мазэм и 13-м Тольятти щыIукIэщт «Ладэм». ЕшIэгъу анахь къиныр и 15-м Ижевскэ щыкIощт. «Адыифыр» «Университетым» енэкъокъущт.

Урысыем икомандэ анахь лъэшэу «Рос­тов-Доныр» щылэ мазэм и 20-м Мыекъуапэ къэкIощт. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIощт ешIэгъур гъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ.

— Апэрэ чIыпIи 8-р къыдэзыхыщт командэхэм ащыщ тыхъуным тыфэбанэ, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Никита Голуб.