«Жъуагъохэм якъежьапIэ» зерэIэт

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Къэралыгъо IофшIапIэу, лъэпкъ къашъохэмкIэ кIэлэцIыкIу зыгъэсапIэу «Майкопчанкэм» еджапIэр къыщызэIухыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэм зэгъэпшэнхэр тигъэшIыгъэх.Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Урысые Федерацием и Правительствэ и Къэралыгъо шIухьафтын къы­зыфагъэшъошэгъэ Къулэ Амэр­бый ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ лъэпкъ къашъохэм афэгъэсэгъэнхэмкIэ егъэ­жьапIэу ашIыгъэр зэрэлъагъэ­кIотэщтыр.

Лъэпкъ пэпчъ къэшъо хэхыгъэ иI. КъашъомкIэ лъэпкъым итарихъ, шэн-хабзэхэр къэп­Iотэнхэ плъэкIыщт. ЩыIэныгъэм диштэрэ зекIокIэ тэрэзхэм кIэлэцIыкIухэр ащыгъуазэхэу дэгъоу пIугъэнхэм, яшIэныгъэ хагъэхъоным афэшI еджапIэу къызэIуахыгъэм мэхьэнэ ин иIэу Къулэ Амэрбый елъытэ.

Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан еджэпIэ чIэхьапIэм щагъэ­псыгъэ сурэтым ипэIухъо къы­Iуихыгъ, зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ.

ЧIэхьапIэм узыIэпещэ

«Майкопчанкэм» ичIэхьапIэ дахэу зэгъэфагъэ. Нэрылъэгъу IэпыIэгъухэм узыфащэ. Илъэси 4 зыныбжьхэм къащегъэжьагъэу 12-м итхэм анэс еджапIэм зэраштэхэрэр лъэгъупхъэу тетхагъ. Ансамблэм икъэшъуа­кIо­хэм ясурэтхэри олъэгъух.

ЗыгъэсапIэу «Жъуагъохэм якъежьапIэ» сурэт зэгъэкIугъэм къегъэкIэракIэ. КъэшъуакIор ищыгъ. ЛъапэхэмкIэ уцугъэу лъэпкъ искусствэм идэхагъэ гукIэ ухещэ. Лъэоянэхэр бэ мэхъух.

Жъогъо 12-р, тыгъэм инэбзыйхэр, мазэу огум къыщы­лъагъорэр, искусствэм итамыгъэхэр, нэмыкIхэри еджэпIэ-зыгъэсапIэм ичIэхьапIэ къекIух.

Уахътэм иджэрпэджэжь

— Къулэ Амэрбый Адыгэ Республикэм инароднэ артист, — къыщиIуагъ зэхахьэм ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Рес­публикэм и Къэралыгъо ака­демическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. Къашъоу ыгъэуцугъэхэр ансамблэхэм дунаим къыщашIых. Артистэу ыгъэса­гъэхэм искусствэр лъагэу щы­Iэныгъэм щаIэтыгъ. Тыфэраз, зыгъэсапIэу къызэIуихырэм «жъогъуакIэхэр» щигъэсэнхэу фэтэIо. Адыгэ Хасэм зыгъэ­сапIэу къызэIуахыгъэм Iоф ди­шIэщт.

Зэхахьэм хэлэжьэгъэ хъулъфыгъэхэм ащыщ гущыIэ хадзэу къыIуагъэр тшIогъэшIэ­гъоныгъ.

— Тэри къэшъуакIэ Амэрбый тигъэшIагъ, тикIалэхэри искусствэм фегъасэх, — къыIуагъ хъулъфыгъэ нэгушIом.

Къулэ Амэрбый ыгъэсэгъэ къэшъуакIохэм япчъагъэ къэ­лъытэгъуае. Ащ къызэрэтиIуагъэу, пчъагъэм зэрэхигъэ­хъощт закъор арэп пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр. Лъэпкъ къа­шъом икупкI артистхэм, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм гукIэ алъигъэIэсы шIоигъуагъ.

Лъэпкъ къашъохэмкIэ лIэ­ужхэр зэрипхыгъэх, къашъор джэрпэджэжь афэхъугъэу искусствэм хищагъэхэр зэлъэкIох, лъэпкъ культурэм фэлажьэх.

— Къулэ Амэрбый сикIэлэ­егъэ­джэ къодыеп. Къашъом сыфигъасэзэ, щыIэныгъэм сыфи­пIугъ, ишIушIагъэ гъашIэм щысэгъэлъапIэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу НэмытIэкъо Аслъан. — Амэр­бый къашъом псэ къыпызы­гъэкIэрэ цIыф лъэшмэ ащыщ.

«Майкопчанкэм» илъагъохэр

КIэлэцIыкIу зыгъэсапIэм ­иансамблэ Молдавием, Уры­сыем икъалэхэм ащыIагъ. Дунэе ыкIи хэгъэгу фестиваль-зэ­нэ­къокъу­хэм щытхъуцIэхэр къа­щыдихыгъ. Амэрбый ыкъоу Алый Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артист, ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым» къыщэшъо. Ыпхъу­хэри, ыкъо нахьыкIэу Альберти искусствэм хэтыхэу еджэх, Iоф ашIэ.

Лъэпкъ къашъоу А. Къулэм ыгъэуцугъэхэу «Майкопчанкэм» къышIыхэрэр тарихъым, искусствэм япхыгъэх. НыбжьыкIэу ыгъэсагъэхэм ащыщхэр непэ кIэлэегъаджэх, къэшъуа­кIох, Мыекъопэ къэлэ администрацием, республикэм и Правительствэ якъулыкъушIэх, хэгъэгум ищыкIэгъэ цIыфых.

«ЖъогъуакIэм икъежьапIэ щагъэсэщтхэм искусствэм гъэ­хъагъэ щашIынэу, сэнэхьатэу къыхахырэм дэгъоу рылэжьэнхэу тафэлъаIо. Искусствэр лъэ­гъохэщ зыфэхъугъэхэм щыIэ­ныгъэм нахь псынкIэу зыкъыщагъотэу зылъытэхэрэм аде­тэгъаштэ. «ЖъогъуакIэм икъе­жьапIэ» зиушъомбгъунэу имурадышъ, ари къыдэхъущтэу тэлъытэ. КъашъохэмкIэ училищэ къалэм къыщызэIухыгъэныр игъоу зылъытэхэрэм узэгу­пшы­сэн хэлъ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.