Анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх

«Это мои горы» зыфиIорэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх. Мыкъэралыгъо чIыопс гупчэу «НАБУ-Кавказ» зыфиIорэм илъэс къэс зэхищэрэ зэнэ­къокъум текIоныгъэ къыщызыхьыгъэхэр къыхагъэщыгъэх. Пандемием ыпкъ къи­кIыкIэ мыгъэ зэхэхьэ Iофтхьабзэ зэхащагъэп, ау дипломхэмрэ тын лъапIэхэмрэ къэзылэжьыгъэхэм афагъэхьыжьыгъэх.

«Рисунок» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ Яна Ретневам, Егор Волушка, Максим Филь, Андрей Колосовым ыкIи Владимир Литвиновым текIоныгъэр афагъэшъошагъ.

«Видеорепортаж о походе» зыфиIорэ лъэныкъом Алиса Голобородько, Алексей Кулик, Наталья Хавиловар къахэщыгъэх. «Пост в соцсетях о походе» зыфиIорэмкIэ Егор Холявко, Алиса Голобородько, Иван Корягин, Абрэдж Аидэ текIоныгъэ къыдахыгъ. «Фото» зыфиIорэмкIэ Евгений Кисель ыкIи Абрэдж Аидэ анахь дэгъу хъугъэх.

(Тикорр.).