Щылэ мазэм и 12-р — Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Прокуратурэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Илъэс 300 фэдиз хъугъэ прокуратурэр къэралыгъо хабзэм икIэгъэкъон пытэу зыщытыр, цIыфхэм яфитыныгъэхэм, яфедэхэм, рэхьатыныгъэм, хабзэм якъэу­хъумэн зыфэлажьэрэр.

Прокуратурэ къулыкъухэм аIутхэр IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъымкIэ, яIоф зэрэфэшъыпкъэхэмкIэ, юридическэ шIэныгъэ куурэ теубытэныгъэ инрэ зэряIэмкIэ сыдигъуи къахэщы.

Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къу­лыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэрадыряIэм, республикэм исоциальнэ лъэныкъорэ иэкономикэрэ зыкъязгъэIэтыщт пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ теубытэныгъэшхо зэрахэлъым афэшI Адыгэ Рес­публикэм ипрокуратурэ иIофышIэхэм мы мафэм тызэрафэразэр ятIо тшIоигъу.

Хабзэхэр амыукъонхэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъу­мэн Адыгеим ипрокуратурэ иIофышIэхэм тапэкIи анаIэ зэратырагъэтыщтым тицыхьэ телъ.

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъу­дэхъунэу, шъуиIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный