Шъолъырым игъэхъагъэхэм тарэгушхо

Проектэу «Адыгея. Повод гордиться» зыфиIорэр республикэм щырагъажьэ. ШъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ ыкIи узэрыгушхон плъэкIыщт гъэхъэгъи 10-р, джащ фэдэу 2020-рэ илъэсым анахь къахэщыгъэ цIыфхэм къатегущыIэгъэныр ары ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

Республикэр зэрыгушхон ылъэкIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ квадратнэ метрэ мини 5,5-м ехъу зэрылъ медицинэ гупчэу тикъэлэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъэр. Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм игъэцэкIэнкIэ мыр апэрэ псэуалъэу щыт. Проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэшI ащ сомэ миллион 227,5-рэ пэIуагъэхьагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы псэуалъэм псауныгъэр къэухъумэгъэным иорганизацие заулэ хэт: медицинэ реабилитациемкIэ гупчэр, нахьыжъхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ателъытэгъэ цэхэм зыщяIазэхэрэ поликлиникэр, цэтехническэ лабораториер. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ учреждениехэм язытет зэблэ­хъу­гъэн, IофшIэнымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэн бэшIагъэу фэягъэ. Проектым ишIуагъэкIэ а пстэури зэшIохыгъэ хъугъэ.

Медицинэ реабилитациемкIэ гупчэр зыдэщыт чIыпIэр зэрэзэблахъугъэм дакIоу ащ фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэм, цIыфхэм IэпыIэгъоу аригъэгъотырэм зэхапшIэу ахэхъуагъ, мэфэ стационарми Iоф ешIэ.