Санитар шапхъэхэр гурыт еджапIэхэм къазэращадалъытэрэм гъунэ зэрэлъафырэр гъэлъэшыгъэн фае

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзауррэ зэIукIэгъу зызэдыряIэм илъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъохэм ауж еджэныр зырагъэжьэжьыкIи санитар шапхъэхэр къыдалъытэнхэ зэрэфаем тегущыIагъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы республикэ оперативнэ штабым иунашъокIэ я 5 – 8-рэ, я 10-рэ классхэм арысхэмрэ кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ языгъэгъотырэ организациехэм якIуалIэхэрэмрэ тыгъэгъазэм и 14-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэрэрагъэджагъэхэр. Тыгъэгъазэм и 24-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс рес­публикэм икIэлэеджакIохэр зэкIэ ащ фэдэ шапхъэм тырагъэхьагъэх. Ащ фэдэ унашъо зыкIаштагъэр коронавирусым зимыушъомбгъуным пай.

Гурыт еджапIэхэр тIэкIу-тIэкIузэ зэсэгъэ IофшIакIэм техьажьых. Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэ­м­рэкIэ иминистрэ къызэриIуагъэмкIэ, щылэ мазэм и 11-м къыщегъэжьагъэу пэублэ, я 9-рэ, я 11-рэ классхэм арысхэр еджапIэм кIощтых. Я 5 – 8-рэ, я 10-рэ классхэм арысхэр щылэ мазэм и 16-м нэс пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджэщтых. Республикэм икIэлэеджэкIо пстэуми щылэ мазэм и 18-м гурыт еджапIэхэм къарагъэгъэзэжьынэу рахъухьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Роспотребнадзорым игъо ылъэгъугъэхэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ зэрэлъафырэр нахь агъэлъэшынэу, кIэлэеджакIохэр щынэгъончъэу рагъэ­джэнхэу, санитар-эпидемиологие шапхъэ­хэм адиштэу кIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн зэхащэнэу пшъэрылъ афишIыгъ.

ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу гурыт еджапIэхэм кIэлэеджакIохэм ятемпературэ ащашын фае. Гъэсэныгъэ языгъэ­гъотырэ организациехэм яадминистрациехэм зы классым исхэр кабинет шъхьафхэм ащегъэджэгъэнхэмкIэ, игъом ахэр дезинфекцие шIыгъэнхэмкIэ, жьы къабзэ арыгъэхьэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэ фае. Джащ фэдэу гурыт еджапIэхэм ягъэшхапIэхэм Iоф ащызышIэхэрэми, кIэлэеджакIохэми шэпхъэ гъэнэфагъэхэр къыдалъытэнхэ фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу