Сабыир машIом хэстыхьагъ

2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 10-м пчыхьэм, поселкэу Яблоновскэм иурамэу Новая зыфиIорэм тет унэм машIор къыкIэнагъ. Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, машIор загъэкIуасэм сабыим ихьадэ унэм къырагъотагъ.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм зэри­гъэунэфыгъэмкIэ, квадратнэ метрэ 20 зэрылъ унэм ыкIоцI стыгъэ. Гукъау нахь мышIэми, машIор загъэкIуасэм 2017-рэ илъэсым къэхъугъэ сабыим ихьадэ къырагъотагъ. МашIом къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын техникитIу ыкIи нэбгыри 9 фэдиз хагъэлэжьагъ.

МашIор къэхъуным ыкIи сабыир ащ хэстыхьаным лъапсэ фэхъугъэр зэрагъашIэ. УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм мы IофымкIэ уплъэ­кIунхэр зэхещэх.