НыбжьыкIэхэм тагъэгушIо

Урысыем самбэмкIэ изэIу­кIэ­гъухэр Ер­мэлхьаблэ щы­кIуагъэх. 2001 — 2003-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Алтай, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къырым, Чэчэным, Адыгеим ябэнэкIуи 100-м нахьыбэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдихыгъэх, тибэнакIохэр яIэпэIэсэныгъэ-
кIэ къахэщыгъэх.

Лъэцэр Дамир, кг 68-рэ, Георгий Пор­фировым, кг 74-рэ, купэу зыхэтхэм апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир дышъэр къыдэзыхыгъэхэр егъасэх.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр ЦIыкIушъо Асхьад, кг 57-рэ, Хьакъуй Амир, кг 68-рэ, Къэлэ­къутэкъо Азэмат, кг 100, къахьыгъэх. Бэна­кIохэм япащэх тренерхэу Хьакурынэ Дамир, Делэкъо Адамэ, Джарымэкъо Рустам.

Гъомлэшк Анзор, кг 52-рэ, Бэгъ Тимур, кг 68-рэ, Пщыдатэкъо Сэлымэ, кг 100, джэрзыр къахьыгъ. Нэбгырищыри тренерэу Делэкъо Адамэ егъасэх. Алалэ Азэмат, кг 68-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Джарымэкъо Рустам.

— Зэнэкъокъур Афганистан дзэ къулыкъур щахьызэ лIыхъужъэу фэхыгъэхэм афэ­гъэхьыгъагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Делэкъо Адамэ. — Хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр хэгъэ­гум самбэмкIэ икIэух зэIукIэгъухэу 2021-рэ илъэсым щыIэщтхэм ахэлэжьэщтых. Ти­бэ­накIохэм ухьазырыныгъэ дэгъу Ермэлхьаблэ къыщагъэлъэгъуагъэу сэлъытэ. Тренер­хэм, бэнэкIо ныбжьыкIэхэм тагъэгу­шIуагъ.

Сурэтым итхэр: ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр.