Нарт пшъашъэхэм яхэхъоныгъэхэр

Спортышхор зышIогъэшIэгъон пшъашъэхэр дзю­домкIи самбэмкIи мэбанэх.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм тренерэу Iоф щешIэ Мерэм Саидэ. ИкIэлэцIыкIугъом къыщыублагъэу спортым гукIэ хэщагъ.

— Сянэу Фатимэрэ сятэу Рус­лъанрэ дзюдомкIэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэзэ, спортыр сэри сшIогъэшIэгъон хъугъэ, — къе­Iуатэ Мерэм Саидэ. — Сэнэ­хьатэу къыхэсхыщтым бэрэ сегупшысагъэп.

Адыгэмэ зэраIоу, «нэм ылъэгъурэр Iэм ешIышъу». Гъуагъо Руслъанрэ Фатимэрэ яспорт уна­гъо щапIугъэ Саидэ Мые­къуапэ къыщыхъугъ. Адыгэ къэралыгъо университетым физ­куль­турэмрэ дзюдомрэкIэ и Ин­ститут къыухыгъ. Тренер сэнэхьатыр ищыIэныгъэ щыщ хъугъэ.

— Саидэ унагъо зехьэм, спортыр IэкIыб ышIынэу зыкIи гупшысэ ышIыгъэп. ШIушIагъэу иIэр къызэтэжьырэ цIыфхэм ар ащыщ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Саидэ ыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм тагъэгушхо.

ЕгъэжьэпIэшIу

Илъэси 7 зыныбжьхэм къа­щегъэжьэгъэ кIалэхэр, пшъашъэ­хэр егъасэх. КIэлэеджэкIо 200 фэдизмэ пэщэныгъэ адызэрехьэ.

ЕгъэжьэпIэшIу спортым щызышIыгъэхэм ащыщых ПIатIыкъо Заринэрэ ХьакIэко Данэрэ.

Адыгэ Къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж ХьакIэко Данэ щеджэ, спортым зыфегъасэ. ПIатIыкъо Заринэ Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 11-м ия 11-рэ класс мыгъэ къыухыщт. Медицинэ сэнэхьатыр къыхихын имурад.

Къыблэ шъолъырым дзюдомкIэ, самбэмкIэ изэнэкъокъухэм ХьакIэко Данэ чанэу ахэлэ­жьагъ. Илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм язэ­IукIэгъухэм дышъэ медальхэр къащихьыгъэх. ИбэнакIэ ашIо­гъэшIэгъонэу тренер цIэрыIохэр къылъыплъагъэх.

ПIатIыкъо Заринэ Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэхэ Владимир Нев­зоровыр, Арсен Галстян, Мудрэнэ Бислъан, Урысыем дзю­домкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый, нэ­мыкI бэнэкIо цIэрыIохэр зыщапIугъэхэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэр дунаим щашIэ.

Мерэм Саидэ ыгъасэхэрэ ПIа­тIыкъо Заринэ, ХьакIэко Данэ сыд фэдэ сэнэхьат къыхахыщтми, дзюдомкIэ спорт еджапIэм шIэныгъэу щызэрагъэгъотырэр щыIэныгъэм къыщятэжьыщт.

Урысыем дзюдомкIэ, сам­бэмкIэ изэнэкъокъухэу 2021-рэ илъэсым щыIэщтхэм ХьакIэко Данэ ахэлэжьэнэу зегъэхьазыры. ПIатIыкъо Зарини зэIукIэгъу­хэм иIэпэIэсэныгъэ ащиушэтыщт. Спортымрэ еджэнымрэ зэгъусэхэу пшъашъэхэр ямурадхэм афэ­кIох.

ИлъэсыкIэу къихьагъэм нарт пшъашъэхэм ямедальхэм аха­гъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: ПIатIыкъо Зарин, Мерэм Саид, ХьакIэко Дан.