МэфэкIхэм ацIэкIэ

Урысыем электричествэр щызэбгырыщыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо планыр (План ГОЭЛРО) заштагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ыкIи Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм апае «Россети-Кубань» и Адыгэ шъолъыр къутамэ иIофышIэхэм Мыекъуапэ паркыкIэ щагъэпсыгъ, чъыгхэр агъэтIысхьагъэх.

Адыгэ электрическэ сетьхэм япащэхэр, ащ ипрофсоюз ыкIи ныбжьыкIэ организациехэр Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх. Декоративнэ къыпцIэ чъыгых агъэтIысхьагъэхэр. Ахэм пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр къапыкIэщтхэп, ау гъатхэм къэгъагъэ зыхъухэкIэ къалэр къагъэдэхэщт.

Республикэм игъэдэхэн, чъыгэу, куандэу, къэгъагъэу къыщыкIырэр нахьыбэ хъуным яIахь халъхьаныр Адыгэ шъолъыр къутамэм иэнергетикхэмкIэ хэбзэшIу хъугъэ. Ащ ыпэкIи чIыпIитIумэ чъыгхэмрэ куандэхэмрэ ащагъэтIысхьагъэх.

— 2020-рэ илъэсыр ШIэжьым ыкIи Щытхъум я Илъэсэу щытыгъ. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм къиныгъохэр къыздихьыгъэхэ нахь мышIэми, тихъызмэтшIапIэ Iутыгъэу заом ыкIи IофшIэным яветеранхэм апае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхэтщагъэх. Илъэс псауми пенсионерхэм зэпхыныгъэ адытиI, ахъщэ­кIи, нэмыкIэу ящыкIагъэхэмкIи тадеIэ, — къыIуагъ «Россети-Кубань» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Рустам Магдеевым.

Мы илъэсым иIоныгъо мазэ лIыхъужъ-къалэу Тула Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ энергетикхэм апэрэу мемориал къащыфызэIуахыгъ. Ащ зыцIэ тетхагъэхэм ащыщых Мыекъуапэ щыщ энергетикхэу, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, летчикэу Александр Важинскэр, Хэгъэгу зэошхом иорден истепенищи къызфагъэшъошагъэхэу Николай Коноваловыр, Александр Коротковыр.

Александр Важинскэм заом ыпэкIэ Мыекъуапэ иэлектростанцие электромонтерэу Iоф щишIагъ, Николай Коноваловымрэ Александр Коротковымрэ зэо ужым Адыгэ электрическэ сетьхэм ащылэжьагъэх.