КIэлэеджакIохэм ащыщхэр еджапIэм къекIолIэжьыгъэх

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэны­­- гъэмрэкIэ и Мини­- стерствэ къызэриты­гъэмкIэ, щылэ мазэм и 11-м къыщегъэжьагъэу а 1 — 4-рэ, я 9-рэ, я 11-рэ классхэм арысхэр очнэ шIыкIэм тетэу еджэх.

Я 5 — 8-рэ ыкIи я 10-рэ классхэм арысхэр щылэ мазэм и 18-м нэс пэIудзыгъэ шIыкIэмкIэ рагъэджэщтых.

Щылэ мазэм и 18-м къыщегъэжьагъэу Адыгеим икIэлэ­еджакIохэр зытетыгъэ еджэн шIыкIэм техьажьыщтых.