2020-рэ илъэсым къыхахыгъэхэр

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иунашъо къыпкъы­рыкIэу 2020-рэ илъэсым Адыгеим испортсмен, тренер анахь дэгъухэр зэхэщэкIо купым къыхихыгъэх.

Спортсменхэр

1. Евтушенко Александр — кушъхьэ­фэчъэ спорт — трекыр.
2. Ошуркова Елизавета — кушъхьэфэчъэ спорт — трекыр, гъогур.
3. СтIашъу Мамыр — кушъхьэфэчъэ спорт — гъогур.
4. Дюбина Кристина — тхэквондо.
5. Даур Къадырбэч — тхэквондо.
6. Дейко Ольга — кушъхьэфэчъэ спорт — гъогур.
7. Ермолина Елена — атлетикэ псынкIэр.
8. Серебрянская Ирина — спорт щэ­рыоныр.
9. Морозова Кристина — ушу.
10. Рудь Александр — КъокIыпIэ боевой шъхьэзэкъо зэнэкъокъур.

НыбжьыкIэхэр

1. Арчибасова Елизавета — кушъхьэ­фэчъэ спорт — гъогур.
2. Исламов Валерий — кушъхьэфэчъэ спорт.
3. Подзвездов Владислав — атлетикэ псынкIэр.
4. Горлов Артем — атлетикэ онтэгъур.
5. Авакян Виктория — атлетикэ псынкIэр.
6. Новикова Кристина — кушъхьэфэчъэ спорт — трекыр.
7. Бзэсэжъ Аслъан — атлетикэ онтэ­гъур.
8. Датхъужъ Алый — дзюдо.
9. Хьабэхъу Щамил — КъокIыпIэ боевой шъхьэзэкъо зэнэкъокъур.
10. Парамонова Вилена — ушу.

Тренерхэр

1. Лелюк Анатолий
2. Войнов Алексей
3. Хабибулин Евгений
4. Есин Василий
5. Курочкин Юрий
6. Сихъу Аслъан
7. Суханов Сергей
8. Гуляйченко Георгий
9. НэмытIэкъо Аскэр
10. Хьаткъо Ахьмэд.

Адыгэ Республикэм испортсмен, тренер анахь дэгъухэм тарэгушхо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу, Урысые Федерацием, Адыгэ Республикэм ябыракъхэм ачIэтхэу ямедальхэм ахагъэхъонэу, нахьыбэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо. Шъопсэу, тиспортсменхэр, тренерхэр!
Спортсмен, тренер анахь дэгъухэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр «Адыгэ макъэм» къыщыхэтыутыщтых.