Щытхъур къытфахьы

Урысыем каратэмкIэ икъутамэу Адыгэ Рес­пуб­­­ликэм щыIэр шъолъыр зэнэкъокъухэм тыгъэ­гъазэм ахэлэжьагъ.

Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ Краснодар краим изэ­Iухыгъэ зэIукIэгъухэм дышъэ ме­дали 4, зы тыжьын къащыдихыгъ. Тренерхэу Владимир Васильченкэмрэ Гарик Кулигинымрэ агъэсэхэрэ Пако Алихъан, Егор Христофоровым, Баджэ Расул, Таисия Котловам апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх, Александр Черкашиныр ятIонэ-
рэ хъугъэ.

«Хы ШIуцIэм ибгырыпх» зыфиIорэ зэнэкъокъур Анапэ районым щыкIуагъ. Урысыем спортымкIэ и Министерствэ, боевой искусствэхэмкIэ Урысыем и Союз зэхащэгъэ зэIукIэгъум Воронеж, Ростов хэкухэм, Къырым, Краснодар краим, Адыгеим, нэмыкI­хэм ябэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ щауплъэкIугъ.

Тренерэу Владимир Васильченкэм ыгъасэхэрэм тагъэгу­шIуагъ. Пако Самир, Пако Али­хъан, Егор Христофоровым шIы­кIэшIухэр алырэгъум къыщагъэлъэгъуагъ, апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Баджэ Расул тыжьыныр, Пако Астемир, Назар Христофоровым джэрзыр къыдахыгъ.

ЕджапIэм кIэу аштэщтхэ ныбжьыкIэхэм тренерхэр джырэ уахътэ аIокIэх. Зэхэщэн Iофы­гъохэр адызэрахьэх, зэнэкъо­къухэм зафагъэхьазыры.