Щылэ мазэм и 7-р — Христос къызыхъугъэ маф

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Иисус Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкIыр чыристанхэмкIэ шIулъэгъумрэ гугъапIэмрэ ятамыгъэу щыт. Ащ цIыфхэм агу гукIэгъурэ шIулъэгъурэ къырелъхьэ, гушIуагъорэ насыпрэ къафехьы.
Мы мэфэкI нэфыр зэгурыIоныгъэм, гукIэгъум, шIушIэным, лъытэныгъэм язехьакIоу щыт, обществэр зэкъозыгъэуцорэ зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм, зэкъошны­гъэм, зэгурыIоныгъэм афэIорышIэ.

НыбжьыкIэхэм япIун, тиреспубликэ исхэу дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм язэгурыIоныгъэ игъэпытэн яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм фэшI Мыекъуапэрэ Адыгеимрэ яархиепископэу Тихони, епархием зэкIэ щылажьэхэрэми тызэрафэразэр мы мафэм къэтэIо.

Адыгеим ис чыристанхэм псауныгъэ пытэрэ щыIэ­кIэ-псэукIэ дэгъурэ яIэнэу, мамырэу псэунхэу тафэлъаIо! Мы мэфэкI нэфым гушIуагъуи, фэбагъи, насыпи бэу къышъуферэхь!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный