Щылэ мазэм и 1-р – ИлъэсыкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

2021-рэ ИлъэсыкIэу къихьэрэм фэшI тышъуфэгушIо!

2020-рэ илъэсэу икIырэр тиреспубликэкIи, хэгъэгумкIи къызэрыкIуагъэп. COVID-19-м зыкъызэриштагъэм, цIыфхэр яунэхэм арысынхэ, нэгуихъохэр агъэ­федэн, пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджэнхэ фаеу зэрэхъугъэм тищыIакIэ зэхъокIыныгъабэ къыхалъ­хьагъ.

Пандемием емылъытыгъэу илъэсэу икIырэр хъугъэ— шIагъэхэмкIэ баигъэ. ШIэжьымрэ щытхъумрэ я Илъэс ТекIоныгъэшхор къызыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъу­рэр хэдгъэунэфыкIыгъ. А тарихъ хъугъэ-шIэгъэ иным дэгъоу къыгъэлъэгъуагъ сыд фэдэрэ ушэтыпIи изэпычынкIэ зыкIыныгъэ зэрэтхэлъыр, Хэгъэгу зэошхомрэ ТекIоныгъэмрэ афэгъэхьыгъэ къэбархэр лIэужхэм зэрэзэIэпахыхэрэр.

Илъэсым иполитическэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыгъэр Урысые Федерацием и Конституцие зэхъо­кIыныгъэу фашIыщтхэм къазэрадырагъаштэрэм изэгъэшIэнкIэ Урысыем исхэм амакъэ зэратыгъэр ары. Адыгеим щыпсэухэрэм япроцент 85-рэ фэдизмэ Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм къадырагъэштагъ.

ГъогушIынымкIэ, лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ илъэсэу икIырэм Адыгэ Республикэм пшъэрылъышхохэр щагъэцэкIагъэх. Инвестиционнэ политикэмкIэ, социальнэ инфраструктурэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ гъэхъагъэхэр тиIагъэх, Адыгеир зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм игъэмэфэкIын тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэм тафежьагъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! 2021-рэ ИлъэсыкIэм Iофыбэ тшIэн фаеу хъущт. Тызэкъотмэ ары ныIэп ахэр дгъэ­цэкIэнхэ зытлъэкIыщтыр.

Республикэм исхэм псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ яIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къадэхъунэу, неущырэ мафэр зэрэнахь дэгъущтым яцыхьэ телъэу мамырэу псэунхэу тафэлъаIо! 2021-рэ ИлъэсыкIэм IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъу­шIынэу, шъуищыIэныгъэ хъугъэ-шIэгъэ гушIуагъохэмкIэ баинэу, шъунасыпышIонэу, ИлъэсыкIэ хъяр шъутехьанэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный