Хьасанэкъо Мурат шIушIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат ИлъэсыкIэр къызыщыблагъэрэм ехъулIэу Урысые шIушIэ Iоф­тхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъ, Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Лый Тэмарэ рэзэныгъэ тхылъ ритыжьыгъ.

Парламентарием шIушIэ Iоф­тхьабзэр зэрэригъэжьагъэр Кощхьэблэ районым щыщ тхэквондист ныбжьыкIэхэу Ворэкъо Руслъанрэ Эминов Умудрэ яилъэсыкIэ шIоигъоныгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ ары. Шъэожъыехэр ячIыпIэгъу депутатым Iу­кIэ­хэ ыкIи дэгущыIэхэ ашIо­игъуагъ. Хьасанэкъо Мурат икабинет ахэр щыригъэблэгъагъэх, спорт шъуашэхэр шIухьафтынэу къаритыгъ, Адыгэ респуб­ликэ стади­онэу «Зэкъошныгъэм» экскурсие ащыфызэхищагъ.

Илъэси 5 зыныбжь Евгения Андреевар зыкIэхъопсыщтыгъэр быгъу сурэт зытет джэгуалъэхэр шIухьафтынэу къыратынэу ары. Депутатым ащ зыфаер фигъэцэкIагъ. Пшъэшъэжъыем янэу Андреева Анастасия Адыгэ Республикэм иклиникэ инфекционнэ сымэджэщ врач-инфекционистэу Iут, «зонэ плъыжьым» щэлажьэ.

— 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэр зэхащэныр хабзэ хъугъэ. Илъэси 2-м къыкIоцI нэбгырэ мини 8 фэдизмэ зыфаехэр афагъэцэкIагъ. КIэлэцIыкIухэм анэхэм непэ гу­шIуагъоу акIэслъэгъуагъэм нахь шIухьафтын дэгъу щыIэп, — къыIуагъ парламентарием.

Джащ фэдэу федеральнэ хэбзэгъэуцур Адыгэ Республи­кэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышIэу, псауныгъэм икъэухъумэн илъэс 50 фэзыгъэIорышIэгъэ Лый Тэмарэ дэжь щыIагъ, рэзэныгъэ тхылъыр ащ ритыжьыгъ, ИлъэсыкIэ мафэ техьанэу фэлъэ­Iуагъ.

— Непэ хэгъэгуми, респуб­ликэми, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россиеми» япащэхэр зыпылъхэр врачхэм яIоф­шIэнрэ ящыIакIэрэ нахь къафагъэпсынкIэнэу ары. Меди­цинэ IофышIэхэм зэрафэгумэкI­хэрэмкIэ Лый Тэмарэ гущыIэ фабэхэр къызэриIуагъэр сигуа­пэ хъугъэ, — хигъэунэфы­кIыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэ­ра­лыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.